สถาบันการอาชีวศึกษา เร่งพัฒนาฐานข้อมูลบูรณาการสู่มาตรฐานข้อมูลกลาง

0.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษา เร่งพัฒนาฐานข้อมูลบูรณาการสู่มาตรฐานข้อมูลกลาง ​สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ​ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การพัฒนาฐานข้อมูลและการส่งเสริมการใช้งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ ” ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถาบันฯ ให้มีศักยภาพ สามารถผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างมาตรฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา 202 แห่ง ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ บุคลากรในสถาบันฯ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ฐานข้อมูลบูรณาการร่วมกันระหว่าง สอศ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ​ ด้าน นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ สร้างมาตรฐานข้อมูลกลาง และพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับการจัดเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากข้อมูลที่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดแจ้งมายังคณะทำงานโครงการฯ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตามมาตรฐานข้อมูลกลางของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากรทุกประเภท ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาออกแบบมาตรฐานของฐานข้อมูลกลางต่อไป Cr.ข่าว : ​​​​​​​​ยุวดี บุตรวงษ์ : ​​​​​​​สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ​​​​​​​​24 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

สอศ. เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School) ตัวแทนภาคใต้

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แทคทีมสถานศึกษาชั้นนำภาคใต้ในสังกัด สอศ. เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ“สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School) ตัวแทนภาคใต้ จับมือภาคเอกชน เอสซีจี และเบทาโกร ดึงคนรุ่นใหม่เรียนอาชีวะ พัฒนาทักษะ นำพาประเทศสู่ 4.0

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2:Competitive Workforce) เปิดบ้าน“สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ Excellent Model School ตัวแทนภาคใต้ สร้างทางเลือกใหม่ เสริมความมั่นใจให้กับผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อ ด้วยการผนึกกำลังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ พัฒนาหลักสูตรอาชีวะให้เป็นเลิศ ส่งเสริมฝีมือชนรุ่นใหม่ สู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

สงขลา – บ่ายวันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการจัดงานโรดโชว์เปิดบ้าน “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School” ตัวแทนภาคใต้ พร้อมด้วย นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ผู้แทนหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2:Competitive Workforce) และ นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา

ภายในงานมีการนำเสนอศักยภาพของสถานศึกษาและสถานประกอบการผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจทั้ง 3 โซน ได้แก่ นิทรรศการ Excellent Model School นำเสนอความเป็นมาของสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน และความร่วมมือของแต่ละวิทยาลัย กับสถานประกอบการ นิทรรศการ School ให้ข้อมูลการสมัครเรียน และการจัดแสดงผลงานด้านต่างๆ ของนักศึกษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กิจกรรมฝึกอาชีพชุมชน 108 อาชีพ การประกวดการแข่งขันผลงานนักศึกษา และโซนสุดท้าย นิทรรศการสถานประกอบการ เป็นการจัดแสดงข้อมูลที่สถานประกอบการเข้าไปร่วมส่งเสริมความเป็นเลิศกับสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานจริงของสถานประกอบการ รวมทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิง Soft Side เน้นการเรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน การรับผิดชอบโปรเจ็กต์ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะทำงานอย่างมีคุณภาพจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท อีกทั้งยังมีการเสริมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์ของสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยนิทรรศการทั้ง 3 โซน ต่างได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมโรดโชว์เปิดบ้าน “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School” ตัวแทนภาคใต้ ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังของ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่จับคู่กับ เอสซีจี และยังได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ เครือเบทาโกร ร่วมกันนำเสนอการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง อาทิ สาขางานไฟฟ้าควบคุม สาขางานเครื่องกล และสาขาการผลิตปศุสัตว์ โดยได้ร่วมกันออกแบบพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เสริมความพร้อมของเครื่องมือการเรียนและครูผู้สอน ควบคู่กับการเปลี่ยนสถานประกอบการให้เป็นโรงเรียน ผลักดันผู้เรียนให้เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะหลากหลาย เพื่อยกระดับจากไทยแลนด์ 2.0 สู่ 4.0

การผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ระหว่างสถาบันศึกษาและสถานประกอบในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรู้และทักษะที่หลากหลายนำไปใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งยังมีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ด้านสถาบันศึกษาก็สามารถผลิตนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ ส่วนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจก็จะได้บุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการในสายงาน อนึ่ง โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ”มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 แห่งทั่วประเทศ โดยมี 28 สาขาวิชาที่เปิดสอน และมี 14 องค์กรเอกชนชั้นนำให้การสนับสนุน ได้แก่ บมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ.ช.การช่าง, บจก.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี, บมจ.ซีพี ออลล์, กลุ่มมิตรผล, บมจ.เบทาโกร, เอสซีจี, บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.ฤทธา, บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น, บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล, บมจ.ไออาร์พีซี, บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

สำหรับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ มีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 16 บริษัท ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีการทำงานแบบคู่ขนาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การจัดเรียงความต้องการของภาคเอกชน 2.) การพัฒนาบุคลากรรองรับ 3.) การขับเคลื่อนระยะแรก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เรื่องเร่งด่วน คือ การปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยการดำเนินงานของ บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล การพัฒนาข้อมูลกำลังคน โดยการดำเนินงานของ บมจ.ไออาร์พีซี และการสร้างความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ โดยการดำเนินงานของ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 4.) แผนระยะกลางและระยะยาว ด้วยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ โดยการดำเนินงานของ กลุ่มมิตรผล

ผู้สนใจติดตามกิจกรรม หรือรายละเอียดความคืบหน้าของ โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.vec.go.th

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประกวดออกแบบชุดประจำจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ตราด เข้าร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand ๒๐๑๗

ขอเชิญเยาวชนและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบชุดประจำชาติ ภายใต้แนวคิด “ทะเลภาคตะวันออก ผลไม้ท้องถิ่น อัญมณี” เพื่อค้นหาชุดประจำจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เข้าร่วมประกวดเวที Miss Grand Thailand 2017 ช่วงเวลาที่เปิดรับผลงาน : วันนี้ – 4 มีนาคม 2560 ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด : E-mail: missgrandOriental_thailand@hotmail.com ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่ อ่านรายละเอียดการประกวด : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

อาชีวะร่วมกับโตโยต้าพัฒนาครู

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดการอบรบถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ให้แก่ครูในสถานศึกษา โครงการ T-TEP ในหัวข้อ “ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ CVT และเกียร์ธรรมดา / อัตโนมัติ 6 สปีด ในรถกระบะรีโว่” โดยมีนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ พร้อมด้วยนายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้นับเป็นการยกระดับให้ครูอาชีวะได้พัฒนาขีดความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดความเชี่ยวชาญ และเกิดทักษะในวิชาชีพ ทำให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเป็นบุคคลที่มีความรู้ เป็นคนเก่ง และเป็นคนดีของสังคม การถ่ายทอดความรู้จากครูฝึกที่เก่ง และเชี่ยวชาญ ถือว่าเป็นโอกาสดีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของภาคการผลิต การร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐจึงเป็นการสร้างกระบวนการที่ถูกต้องในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพให้กับเยาวชนเพื่อพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังจากเรียนจบ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาจำนวน 128 แห่ง เข้ารับการอบรม แบ่งออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 32 คน ในเดือนธันวาคม 2559 – เดือนมกราคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ประกาศผลประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งคุณธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญประกาศหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดประกวดสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง และปลูกจิตสำนึก บ่มเพาะให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการประหยัด อดออม และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การ ปฏิบัติจริง และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ โดยในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยสถานศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนสถานศึกษาละ 100 , 000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 40 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ 1. นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2. นางสาวอารียา สุวรรณโพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 3. นายอโณทัย จิตตลอด วิทยาลัยเทคนิคพังงาน 4.นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5.นางสาวอินทรา ปันมุ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 6. นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7. นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 8. นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 9. นางสาวมนทกานต์ สมาคม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 10. นายพัชรพล นราคราม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 11. นางสาวปาริชาติ อำไพ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 12. นายธนภัทร โยธา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 13. นายสิทธิ์ชัย ชาวสวน วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย 14. นางสาวมาริษา ชัยโพชน์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 15. นางสาวปรารถนา สีดาลี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 16. นางสาววิลาวรรณ นาคราช วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 17. นายเบญจรงค์ จงเจิมกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 18. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 19. นายธีรกานต์ วีระสุข วิทยาลัยการอาชีพตรัง 20. นายธนพล ยะลาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 21.นางสาวทัศพร คำมุงคุณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 22. นางวิมลเลขา สิมมาสุด วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 23. นางสาวชนาการต์ ปึงธนาทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 24. นายภูมัย เลิศสุธารถ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 25. นางสาวอมาลา โต๊ะมีนา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 26. นางสาวสุวนันท์ มีฟัก วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพะเยา 27. นางสาวสุจิตรา นันสอาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 28. นางสาวประภัสสร กาวิดู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 29. นางสาวพลอยไพลิน สมศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 30 นางสาวกัลยา สิงห์มา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ///// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ClickCamp #๙ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าย ClickCamp ครั้งที่ 9 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนน้องๆม.ปลาย เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ชีวิตของนักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนี้ภายในค่ายยังประกอบไปด้วยการจัดการอบรบการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นภาษา c / java รวมไปถึงยังมีการเข้าแลปปฏิบัติการดิจิตอลอีกด้วย

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2560 และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

ตอนนี้เปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วน้า

ผ่านทางนี้เลย

Facebook : https://www.facebook.com/clickcamp.official/

Website : http://comengineering.wixsite.com/clickcamp9

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าย Click Camp 9 สามารถ inbox สอบถามผ่าน facebook หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 086 – 828 – 0401 (พี่เมย์) หรือ 085 – 444 – 3449 (พี่วิน)

และอย่าลืมกด LIKE เพื่อติดตามรับข่าวสารทางค่ายได้ที่นี่เลยเล้ยยยย

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โครงการที่เปิดรับสมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

1.โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)

2.โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)

รับสมัคร Online ที่http://regsd.ssru.ac.th/

กำหนดการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 2 รอบ

ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4

ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลสอบข้อเขียน

รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียน

มอบตัว ม.1 วันที่ 11 ก.พ.60, ม.4 วันที่ 12 ก.พ.60

ติดต่อสอบถามข้อมูล 02-160-1066 ต่อ 203 (วิชาการ)

ติดตามข่าวสารและสมัครที่

http://www.sd.ssru.ac.th/ หรือ http://regsd.ssru.ac.th/

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต