ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ อัตราจ้าง แห่สมัครวันแรกคึกคัก

1032210.JPG

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน วุฒิปริญญาตรีวิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3. ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

ในวันที่ 8 มกราคม 2561 มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก สรุปยอดจำนวนผู้สมัครวันแรก ดังนี้

1. ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 2 คน

2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน จำนวน 0 คน

4. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 59 คน

ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ 8 – 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phitsanulok2.go.th โทรศัพท์ 055-394147

สพป.ยะลา เขต 3 จัดประชุมวางแผนกำหนดทิศทาง นโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล

1032232.JPG

(วันที่ 8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนกำหนดทิศทางนโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 พร้อมทบทวนบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานการศึกษาศึกษารัฐเปรัค และกับโรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและสถานศึกษาที่มีการจัดทำ MOU ระหว่างประเทศทั้ง 4 โรงในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนออกเป็น 4 เรื่อง เรื่องแรกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ภาษา กีฬา และวัฒนธรรม เรื่องที่ 2 เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเรื่องสุดท้ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0และรองรับการพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันเกียรติยศสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ

1031691.JPG

นายสุชิต ชมภูวงศ์)ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียน ครู ชนะเลิศและรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ……

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศ ๘ กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๑๐ กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๘ กิจกรรม ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๒ ในจำนวน ๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ ๑ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน ๒๖ กิจกรรม

จากผลการแข่งขันดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดพิธี “วันเกียรติยศสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ” ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และเพื่อให้ครู นักเรียน ได้เกิดความภาคภูมิใจในการประสบความสำเร็จในผลงานของตนเอง

วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้ฝึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป

8 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดประชุมปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับโรงเรียนในสังกัด

1031644.JPG

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวบงกช สงกรานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุของสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในการนี้นางสาวกัญญ์ญาณ์ มาลัย นักวิชาการคลังชำนาญการ พร้อมคณะทีมวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการประชุมกำหนด ๓ รุ่น ในระหว่างวันที่ ๘ วันที่ ๑๕ และวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูทุกโรงเรียนในอำเภอพนมสารคาม และอำเภอราชสาส์น ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒/ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชายขอบ

1031404.JPG

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน และเพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน……

ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก เศรษฐกิจไม่ดี การสนับสนุนจากชุมชนมีน้อย ปัญหาการจัดการศึกษาที่สำคัญในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย ปัญหาเกี่ยวกับครู การขาดแคลนครูโรงเรียนส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้นครูย้ายบ่อยเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่น และปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน สภาพครอบครัวของนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนทำให้ ผู้ปกครองต้องอพยพย้ายถิ่นบ่อยเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุชิต ชมพูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ พร้อมด้วย ดร.ปัญญา หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านไผทรวมพล โรงเรียนบ้านบาระแนะ โรงเรียนบ้านราษฏร์รักแดน และโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ

1031461.JPG

รองเลขาธิการ กพฐ. (นายณรงค์ แผ้วพลสง) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียน การสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ……

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบของนักเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการพัฒนาความสามารถวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน จำนวน ๘๗๖ คน และจะประกาศผลสอบในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ แล้วให้โรงเรียนยืนยันจำนวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรอบสองระดับประเทศในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อไป โดยมี นายสุชิต ชมพูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

.ในโอกาสนี้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ข้าราชการบำนาญครู อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

7 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กระบี่ เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มูลค่า ๑.๕ ล้านบาท

1029893.jpg

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารอนุบาล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล ได้รับเกียรติจากนางกนกนวล ปัทมปาณีย์พงษ์ ข้าราชการบำนาญ ครูคนแรกของโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปลายพระยา คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองบ้านคลองพวนประทีปบำรุง เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนกว่า 400 คน ได้รับงบประมาณจากรายได้สวนปาล์มน้ำมันของโรงเรียนและความร่วมมือจากการระดมทรัพย์และกำลังกายของชุมชน และการบริจาคจากทุกภาคส่วน จำนวน 1,500,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง เป็นโรงเรียนชายขอบระหว่างจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในสวนปาล์มน้ำมันของบริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด เป็นโรงเรียนที่มีความกันดารด้านถนนหนทาง ถนนยังเป็นถนนลูกรังขรุขระ ตั้งอยู่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และเป็นโรงเรียนขนาดกลาง บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีนักเรียนจำนวน 192 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน มีนางวารุณี ไชยสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านนางวารุณี ไชยสน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2519 โดยนายประยูร ประทีป ณ ถลาง ซึ่งเป็นผู้จัดการของบริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัดในขณะนั้น เห็นว่าบุตรหลานของคนงานในบริษัทต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว หรือโรงเรียนอื่น ระยะทางไกลและกันดารมาก ประกอบกับการคมนาคมที่ไม่สะดวก จึงเสนอต่อคุณเจียร วานิช ประธานบริษัทฯ ขอตั้งโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนงาน เมื่อได้รับอนุญาตจึงได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียน และได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว มีครูประจำการเพียง 2 อัตรา ทำการเรียนการสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2520 และในปีการศึกษา 2522 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง ข่าว/ภาพ….พัชรี ชอบงาม// นักประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่//

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน น้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ จุดพักรถ ประสานงาน

1030078.jpg

“สพป.สิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน น้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ จุดพักรถ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง “…วันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก ณ จุดป้อมตำรวจบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี อวยพรให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังทุกคน และมีความความห่วงใยในการเดินทางของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง ณ จังหวัดนครนายก เป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุด โดยเฉพาะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ วางแผนการขับขี่ หลีกเลี่ยงการใช้ถนนระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า เว้นระยะรถห่างให้เหมาะ เวลาขับเร็ว ใช้ความเร็วให้เหมาะ ขับรถด้วยความเร็วที่ปลอดภัย สภาพรถต้องดี มีการตรวจเช็ค เรื่องยาง เรื่องเบรก เรื่องระบบไฟ และที่สำคัญ ต้องไม่ประมาทในการขับขี่ ให้ยึดความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ และขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณ นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน ที่บริจาคน้ำดื่ม

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1029647.jpg

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯ จาก สพฐ. พร้อมมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ และแนวปฏิบัติราชการที่สำคัญเร่งด่วน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ยกเลิกอินเทอร์เน็ต MOENET และดำเนินการให้ใช้ Uninet ได้ทั้งหมด โดยใช้งบประมาณ 3 พันล้านบาทจากการยกเลิกระบบเดิมมาจัดสรรให้โรงเรียนแทน 2)โรงเรียนสามารถเช่า จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของตนเองได้ด้วยเงินอุดหนุนของตนเองสำรองจ่ายไปก่อนและจะจัดสรรคืนให้ในภายหลัง ในโอกาส กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 และหลังจากประชุม Conference ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เป็นประธานการประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 3/2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ แจ้งข้อราชการ และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ให้สถานศึกษา นำนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

30 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ รับชม Video Conference นโยบายการใช้ Hi speed Internet จากกระทรวงศึกษาธิการ

1029289.JPG

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Vedio Conference เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานศึกษา การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และแนวทางการดำเนินงานการนำของขวัญสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 60 คน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 4/2560 ตามระเบียบวาระดังนี้

1. นโยบายงดรับของขวัญ กระเช้าปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

– น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาถือปฏิบัติและเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการรับของขวัญปีใหม่ โดยห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องรับ โดยขอให้ส่งเพียงการ์ดอวยพรหรือข้อความทางโซเชียลก็เพียงพอ

2. Internet ความเร็วสูง ซึ่งจะยกเลิกระบบ Monet เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใช้ Internet ที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ โดยให้โรงเรียนวิเคราะห์ปัญหาเอง

3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.tuifree.com เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งรวมคลังข้อสอบ เปิดให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถติวแบบออนไลน์กับติวเตอร์ได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงคลังข้อสอบนับ 10,000 ข้อ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเตรียมตัวสอบได้ทั้งการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสอบโอเน็ตที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชนจัดสอบ

4.การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

– งบแลกเป้า โดยให้โรงเรียนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. (Professional Learning Community). “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนและสนองต่อแนวทางการแก้ปัญหา โรงเรียนต้องเสนอความต้องการและนำมาผนวกเข้ากับกลุ่มโรงเรียน วิธีการเสนอของบประมาณ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนเงินงบประมาณให้กลุ่ม (CLUSTER) และทุกเขตจะต้องมาพิจารณาร่วมกัน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 การเสนอโครงการต้องมีรายละเอียดครบถ้วน โดยเน้นปัญหาและความต้องการของโรงเรียนจริง เป้าหมายต้องลงสู่ห้องเรียนให้มากที่สุด โดยให้โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนส่งโครงการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

5.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาแล้ว โดยเน้นโรงเรียนที่มีผลสำเร็จในโรงเรียนนั้น ๆ และนำปัญหานั้นมาเป็นแนวทางในการพิจารณา มี 2 แนวทาง ดังนี้

5.1 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเรื่องเครือข่ายความร่วมมือ เน้นความสมัครใจในการเป็นเครือข่ายและสามารถวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละโรงเรียน โดยให้หาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนการสอน และต้องมีการทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน

5.2 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ

6. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานต้องมีการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark เน้นความสมัครใจและการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

2. เป้าหมายการพัฒนา ด้านครู ด้านนักเรียน เครือข่ายต้องมีการตกลงกัน

3. องค์กรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย โดยจัดตั้งกรรมการบริหารเครือข่าย

4. การบริหารงานแบบ PDCA 1. Plan (วางแผน) การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ 2.Do (ปฏิบัติตามแผน) การดำเนินการตามแผน 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) การประเมินแผน 4. Act (ปรับปรุงแกไข) การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน

5. เครือข่ายร่วมพัฒนาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาษาไทย กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการมีคุณธรรม

6. วิธีสร้างเครือข่าย PLC Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา, Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ Coaching and Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง

7. การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ : แผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสู่เชียงใหม่ 4.0 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เน้นภาคีเครือข่ายผู้ปกครองกับครู

โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุม

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.193691467…

29 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

1028297.jpg

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) โดยมีหัวข้อดังนี้ 1.ศาสตร์พระราชา 2.เลขาพบครู -รายการพิเศษ รมต.ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย29 ธ.ค.60 -การนำของขวัญไปสู่นักเรียนในทางปฏิบัติ -เปิดตัวเว็บไซต์ ติวฟรี.คอม -วัฒนาธรรมการรับของขวัญปีใหม่จากผู้ใต้บังคับบัญชา -การแถลงข่าววันนี้ ที่ศูนย์บริหาร จ.ชายแดนภาคใต้ การมอบของขวัญให้ นร.จ.ชายแดนภาคใต้ -แผนบูรณาการการป้องกันลดอุบัติเหตุ -การมอบกระเป๋านักเรียน จากบริษัทสยามคูโบต้า -การเดินทางไปงานศิลปหัตถกรรม ไม่พบอุบัติเหตุ -เลขาฯ เยี่ยมโรงเรียน -สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงบประมาณ เยี่ยมเกาะจังหวัดสตูล10-11 ม.ค.60 -รายการพุธเช้า ปี2561 เพิ่มเวลา พุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 0.730 น. 3.พุธที่ 3 ม.ค.ไม่มีการออกรายการพุธเช้า ออกครั้งแรก 10 ม.ค.สพฐ.ปรับผังรายการ 4.สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาครูทั้งระบบ (ครูปองครู) 5.VTR วันนี้ที่โรงเรียนคำพ่อสอน 6.VTR จากนโยบายสู่ความสำเร็จในห้องเรียน 7.เรื่องด่วนจาก สพร. การรับสมัครศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 รายการ พุธเช้า … ข่าว สพฐ.โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11/2560

27 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ