Tag Archive | การแข่งขัน

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน .

1053781.jpg

.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภายใต้การนำของ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายให้ดำเนินการรื้อฟื้น การพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากก่อสร้างมานาน ส่งผลต่อการให้บริการแก่นักเรียน หน่วยงาน ประชาชน ลดน้อยลง ผอ.เขตจึงอยากให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูค่ายขึ้นมาอย่างเร่งด่วน ให้มีสภาพทางกายภาพ พร้อมสำหรับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียน ส่วนราชการ เอกชนและเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืช จึงได้มีจิตอาสา ที่เป็นความรวมมือกันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง จำนวน 58 คน มาร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงค่าย ตั้งแต่วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการสร้างจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาค่ายลูกเสือฯ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูค่ายลูกเสือให้มีความพร้อมรองรับการบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการบำรุงรักษา ศาสนสถานโบราณวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง สภาพแวดล้อมให้คงอยู่แบบยั่งยืน …….ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ค่ายลูกเสือจัดตั้งแต่ปี 2506 มีที่ดินทั้งหมด 405 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่พักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท เป็นสถานที่ฝึกอบรม หรือประชุมหลักสูตรต่างๆ แก่เด็กนักเรียน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม มูลนิธิ ภายในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน เป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเคยเสด็จประพาสและประทับค้างแรมโดยใช้เป็นที่ซ้อมรบเสือป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนรุกชาติ มีพันธ์ไม้นานาชนิด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตลอดเส้นทางภายนอกและภายในมีคูน้ำล้อมรอบ…..(ชมภาพกิจกรรมการพัฒนาค่ายฯ และบรรยากาศอันสวยงามร่มรื่นภายในค่ายฯ ตามลิงค์ )

https://photos.app.goo.gl/q6gQbj3aPIrBcRWX2

การสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๒๒๕ เขต

1053566.JPG

โครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับทราบทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ ก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอแนะความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน สามารถนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นโยบายการพัฒนาระบบการเงิน การพัสดุด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ และการจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารจัดการงบประมาณในด้านการใช้จ่ายเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและด้านการเงิน การบัญชี ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ภายใต้ข้อจำกัด ตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาย่อมต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการปรับเปลี่ยนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการระบบเบิกจ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินของส่วนราชการให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นมาในครั้งนี้ สุวรี เจริญรัมย์ … รายงาน

25 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กีฬาเชื่อมไมตรีครู ๔ อำเภอ

1048131.JPG

“ยิ่งใหญ่ แม่ฮ่องสอนจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีครู 4 อำเภอ”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดเผยหลังจาก

เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ ณ สนามกีฬาที่ว่าการ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ว่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ใน 4 อำเภอ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้แก่ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมือง และ อ.ขุนยวม เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วยกีฬา 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ “การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมความสามัคคีอันดีในหมู่คณะและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมีขวัญกำลังใจในการทำงาน” นายอุทัย กล่าว

12 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ห้วยสักก้าวไกลการศึกษาไทย 4.0

1047305.jpg

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดบ้านลานสัก ประจำปีการศึกษา 2560 “ห้วยสักก้าวไกลการศึกษาไทย 4.0” Open House 2017 “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” Inducing the King”s Philosophy to Thailand 4.0 educAtional Development โดยงานจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้เยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครองโดยตรง โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงาน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย…/แสงเดือน สันธิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ข่าว/

นิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 SHOW PROUD ชาวรัตนาฯ

1047514.JPG

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 (SHOW PROUD ชาวรัตนาฯ” ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี โดยมี นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะครู และ นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงภาพถ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและผลงานทักษะการปฏิบัติงานอาชีพถ่ายภาพ (ชมรมครีเอทโฟโต้) การแสดงผลงานวิจัยครู 9 ทำดีเพื่อพ่อ (กิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง) กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว กิจกรรมมินิสปา นิทรรศการวรรณคดี จอมจักรีพระมงกุฎฯ รวมถึงการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น

สพป.ชุมพร เขต 1 ตั้งจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะครู นักเรียน ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561

1047656.JPG

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดตั้งจุดบริการสำหรับเพื่อเป็นจุดพักระหว่างการเดินทางให้กับคณะครู และนักเรียนของจังหวัดภาคใต้ ที่เ้ดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในวันนี้ มีคณะจา่ก ร.ร.ต่าง ๆ ของจังหวัดในภาคใต้ เข้าใช้บริการ ณ จุดบริการของ สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้มอบหมายให้บุคลากรของ สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและครูในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 คอยดูแลต้อนรับ บริการน้ำดื่ม อาหารว่าง และอำนวยความสะดวกแก่คณะที่เดินทางในครั้งนี้ โดยจุดบริการ ตั้งอยู่ ณ ปั๊ม ปตท.สะพานห้า ทางขาขึ้นกรุงเทพฯ จากสี่แยกปฐมพร ไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงจุดบริการ>>

ภาพ/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

ข่าว/นิตา คุณวุฒิ

8 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.เลยพิทยาคม เผย ๕ รายการชิงชัยงานศิลปะฯ นักเรียนระดับชาติ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ นี้

1046163.JPG

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตนเองได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้เป็นเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติในระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี จำนวน 5 รายการ คือ

ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง น.ส.พิมลรัตน์ สิงห์ลอ ครูผู้ฝึกสอน คือ นางเบญญาภา ทุมสงคราม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นายประวิตร บุญประคอง นายณัฐพงศ์ สอนสุภาพ และนายศักรินทร์ โง๊ะบุดดา ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง นางเบญญาภา ทุมสงคราม นายสถิต วิเศษสัตย์ และน.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นางอสาวดี วิเศษสัตย์ น.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา น.ส.วลีพร พันธุ์ตุล และนายเศรษฐวุฒิ แสวงโคตร

นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติ โดยส่วนตัวได้เล่นดนตรี ตั้งแต่ม.ต้น ที่ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ ซึ่งได้เริ่มเล่นระนาดเอก และมาเล่นขลุ่ย จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ด้านนายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน กล่าวว่า เห็นแววของนายเอกรินทร์ อินทบุญศรี มาตั้งแต่เข้ามาสอบเรียนต่อชั้นม. 4 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม และแววตามุ่งมั่นกอปรกับความสามารถด้านดนตรีไทยอย่างหลากหลาย อีกทั้งเขายังมีความใฝ่รู้ หาความรู้เทคนิคเพิ่มเติมในด้านการเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ ฝึกซ้อมหนักทุกเช้าและทุกเย็น

…………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก

นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ นักเรียนชั้นม.6/3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19

06 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “หนองกินเพลเกมส์”

1037682.jpeg

นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “หนองกินเพลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองกินเพล ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย โรงเรียนบ้านหนองกินเพล โรงเรียนบ้านนาสะแบง โรงเรียนบ้านคูสว่าง โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) โรงเรียนบ้านทางสายและโรงเรียนบ้านกุดชุม โดยมี นายสำลี พรมสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกินเพล ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งได้ส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจให้กันและกัน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

—————————————————————

นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / รายงาน

19 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.นศ.๒ ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองจัง

1034584.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองจัง อำเภอนาบอน โดยมี นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองจัง ในครั้งนี้เพื่อติดตามการสอนตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตามการเตรียมความพร้อมระบบ ICT ของโรงเรียน และให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงงานคณิตศาสตร์ “สนุกคิดบวกไม่ต้องทด ลบไม่ต้องกระจาย” ที่จะได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ และเยี่ยมการจัดงานกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนภายใต้แนวคิด “วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง” ซึ่งจากการนิเทศติดตาม พบว่า ครูชั้น ป.1, ป.2, ป.4 และ ป.6 มีการสอนตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนด้านระบบสารสนเทศทางโรงเรียนไม่มีปัญหาในระบบการใช้ ICT พร้อมมีเจ้าหน้าที่ ICT ตามคำสั่งของ สพป.นศ. 2 โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนของ 3bb นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ครูผู้สอนบันทึกผลการสอนหลังจากได้สอนรายตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละคน และบันทึก VDO ในขณะสอน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

15 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ อัตราจ้าง แห่สมัครวันแรกคึกคัก

1032210.JPG

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน วุฒิปริญญาตรีวิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3. ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

ในวันที่ 8 มกราคม 2561 มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก สรุปยอดจำนวนผู้สมัครวันแรก ดังนี้

1. ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 2 คน

2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน จำนวน 0 คน

4. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 59 คน

ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ 8 – 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phitsanulok2.go.th โทรศัพท์ 055-394147

สพป.ยะลา เขต 3 จัดประชุมวางแผนกำหนดทิศทาง นโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล

1032232.JPG

(วันที่ 8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนกำหนดทิศทางนโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 พร้อมทบทวนบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานการศึกษาศึกษารัฐเปรัค และกับโรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและสถานศึกษาที่มีการจัดทำ MOU ระหว่างประเทศทั้ง 4 โรงในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนออกเป็น 4 เรื่อง เรื่องแรกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ภาษา กีฬา และวัฒนธรรม เรื่องที่ 2 เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเรื่องสุดท้ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0และรองรับการพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันเกียรติยศสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ

1031691.JPG

นายสุชิต ชมภูวงศ์)ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียน ครู ชนะเลิศและรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ……

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศ ๘ กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๑๐ กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๘ กิจกรรม ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๒ ในจำนวน ๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ ๑ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน ๒๖ กิจกรรม

จากผลการแข่งขันดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดพิธี “วันเกียรติยศสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ” ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และเพื่อให้ครู นักเรียน ได้เกิดความภาคภูมิใจในการประสบความสำเร็จในผลงานของตนเอง

วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้ฝึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป

8 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ