Tag Archive | คณิตศาสตร์

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านใหม่วังตะเคียน

1057144.jpg

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -15.30 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ได้ติดตามตรวจสอบและให้กำลังใจพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่คณะครูและลูกจ้างในโรงเรียน โดยได้มีการทดสอบการอ่านออกของนักเรียน ชั้น ป.1 และนักเรียนชั้น ป.2 และติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเป็นอย่างดียิ่ง และระบบอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติ มีสัญญาณ WIFI ครอบคลุมทุกอาคารเรียน ระบบสัญญาณมีความเสถียร สามารถใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง โรงเรียนแห่งนี้ มี นางพิมเสน ทองนึก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครู จำนวน 4 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน มีนักเรียน 49 คน สำหรับปัญหาของโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้นเรียน อย่างไรก็ตามพบว่า บริเวณอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น สวยงาม คณะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เป็นโรงเรียนจิ๋วแต่แจ๋ว มีผลสอบโอเน็ตชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศสูงกว่าระดับประเทศ 2 ปีซ้อน ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่า่วประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เว็บลิงค์ https://web.facebook.com/media/set/?set=oa.1736646879715000&type=3 ·

07 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพม.๓๔ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

1056824.jpg

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ (โครงการร้านกาแฟ HUG CUP) การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) อาทิเช่น สถานศึกษาสีขาว โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น โรงเรียนสถานศึกษาแข็งขัน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา โครงการธนาคารโรงเรียน แผนการเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนอัฉริยะจรรยา ร่วมกับ สพฐ. ฯลฯ ติดตามการเสนอของบแลกเป้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและเป้าหมายการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โอกาสนี้ นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้รายงานผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาของโรงเรียน โดยมี นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามเพื่อเก็บข้อมูลของโรงเรียน ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.201064641…

06 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

1041873.jpg

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในฐานะประธานอำนวยการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนได้ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด เน้น “ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม”ดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกับการสอบครูผู้ช่วย จากนั้นคณะกรรมการกำกับห้องสอบจับฉลากประจำห้องห้องสอบเพื่อความโปร่งใสก่อนรับข้อสอบ พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบเพื่อกำกับติดตามดูแลความเรียบร้อย การสอบในครั้งนี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ร่วม VDO Conference สร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

1042020.JPG

26 ม.ค. 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ในสังกัดร่วม VDO Conference ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 เพื่อร่วมรับฟังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 ในชั้น ป.1 และ 4 และชั้น ม.1 และ 4 เพื่อให้นำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถเตรียมแผนและสื่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดประเมินผล ให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และได้พบปะเพื่อนครู รับฟังข้อปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม (มนทิชา/ภาพ ฟูซียะห์/ข่าว)

http://www.pattani3.go.th

สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

1041899.JPG

วันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี ( 2561-2564 ) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ร่วมพิจารณา SWOT จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส อุปสรรค รวมทั้งร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดเน้น ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประชุมครั้งมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 27 มกราคม 2561 ระยะที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และระยะที่ 3 ศึกษาดูงานกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 29 –31 มกราคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และในพิธีเปิด ได้มีการมอบรางวัลบุคลากร สพฐ.ดีเด่น (ระดับจังหวัด) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 และมอบกองทุนช่วยเหลือเด็ก สพม.14 ซึ่ง ดร.กมล รอดคล้าย สมทบกองทุน เป็นเงิน 30,000 บาท โดยผอ.สพม14 เป็นผู้แทนมอบ เรวดี..ภาพ / ข่าว

28 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

1040949.JPG

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในการร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียน และครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง VDO Conference Obec Channel Youtube :obectvonline DLTV ช่อง 14 http://www.obectv.tv Facebook :obectvonline

สพม.๓๔ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ที่ไดรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

1040923.jpg

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมพล สุภา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ศิลปะไทยใคร ๆ ก็รู้จัก” ดำเนินงานโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนชั้น ม.๖/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ

๑. ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

๒. เหรียญเกียรติยศ คนเก่งระดับประเทศ

๓. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

๔. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. ทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

1041047.JPG

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดให้มีการรับชมการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในที่ประชุม ซึ่งก่อนการประชุม นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พบปะผู้เข้ารับการประชุม และเข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลด้วย ผู้เข้ารับชมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ และศึกษานิเทศก์ รวม 310 คน พร้อมนี้หลังจากจบการรับชมการประชุมทางไกล ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้พบปะชี้แจงและแจ้งแนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดสอบครูอัตราจ้าง

1039985.JPG

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ในการสอบครูอัตราจ้าง

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 3 อัตรา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา โดยมีผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 420 คน แยกเป็น พนักงานราชการ จำนวน 291 คน ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 6 คน บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน และธุรการโรงเรียน จำนวน 121 คน โดยกำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 -28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบให้ชัดเจน พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ และอุปกรณ์ในการสอบให้พร้อม เตือนอย่างหลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อบุคคล กลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถสอบคัดเลือกได้ หากพบบุคคล กลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง ขอให้แจ้งโดยตรงที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์หมายเลข 0-5539-4147 ต่อ 23 – 24

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนา หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน และมีหลักฐานชัดแจ้ง

จะดำเนินการทางวินัยสถานหนัก

24 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.นศ.๒ ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองจัง

1034584.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองจัง อำเภอนาบอน โดยมี นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองจัง ในครั้งนี้เพื่อติดตามการสอนตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตามการเตรียมความพร้อมระบบ ICT ของโรงเรียน และให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโครงงานคณิตศาสตร์ “สนุกคิดบวกไม่ต้องทด ลบไม่ต้องกระจาย” ที่จะได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ และเยี่ยมการจัดงานกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนภายใต้แนวคิด “วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง” ซึ่งจากการนิเทศติดตาม พบว่า ครูชั้น ป.1, ป.2, ป.4 และ ป.6 มีการสอนตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนด้านระบบสารสนเทศทางโรงเรียนไม่มีปัญหาในระบบการใช้ ICT พร้อมมีเจ้าหน้าที่ ICT ตามคำสั่งของ สพป.นศ. 2 โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียนของ 3bb นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ครูผู้สอนบันทึกผลการสอนหลังจากได้สอนรายตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละคน และบันทึก VDO ในขณะสอน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

15 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ อัตราจ้าง แห่สมัครวันแรกคึกคัก

1032210.JPG

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน วุฒิปริญญาตรีวิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3. ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

ในวันที่ 8 มกราคม 2561 มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก สรุปยอดจำนวนผู้สมัครวันแรก ดังนี้

1. ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 2 คน

2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน จำนวน 0 คน

4. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 59 คน

ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ 8 – 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phitsanulok2.go.th โทรศัพท์ 055-394147

สพป.ยะลา เขต 3 จัดประชุมวางแผนกำหนดทิศทาง นโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล

1032232.JPG

(วันที่ 8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนกำหนดทิศทางนโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 พร้อมทบทวนบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานการศึกษาศึกษารัฐเปรัค และกับโรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและสถานศึกษาที่มีการจัดทำ MOU ระหว่างประเทศทั้ง 4 โรงในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนออกเป็น 4 เรื่อง เรื่องแรกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ภาษา กีฬา และวัฒนธรรม เรื่องที่ 2 เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเรื่องสุดท้ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0และรองรับการพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันเกียรติยศสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ

1031691.JPG

นายสุชิต ชมภูวงศ์)ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียน ครู ชนะเลิศและรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ……

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศ ๘ กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๑๐ กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๘ กิจกรรม ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๒ ในจำนวน ๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ ๑ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน ๒๖ กิจกรรม

จากผลการแข่งขันดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดพิธี “วันเกียรติยศสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ” ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และเพื่อให้ครู นักเรียน ได้เกิดความภาคภูมิใจในการประสบความสำเร็จในผลงานของตนเอง

วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้ฝึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป

8 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ