Tag Archive | ความรู้

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน .

1053781.jpg

.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภายใต้การนำของ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายให้ดำเนินการรื้อฟื้น การพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากก่อสร้างมานาน ส่งผลต่อการให้บริการแก่นักเรียน หน่วยงาน ประชาชน ลดน้อยลง ผอ.เขตจึงอยากให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูค่ายขึ้นมาอย่างเร่งด่วน ให้มีสภาพทางกายภาพ พร้อมสำหรับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียน ส่วนราชการ เอกชนและเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืช จึงได้มีจิตอาสา ที่เป็นความรวมมือกันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง จำนวน 58 คน มาร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงค่าย ตั้งแต่วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการสร้างจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาค่ายลูกเสือฯ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูค่ายลูกเสือให้มีความพร้อมรองรับการบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการบำรุงรักษา ศาสนสถานโบราณวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง สภาพแวดล้อมให้คงอยู่แบบยั่งยืน …….ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ค่ายลูกเสือจัดตั้งแต่ปี 2506 มีที่ดินทั้งหมด 405 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่พักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท เป็นสถานที่ฝึกอบรม หรือประชุมหลักสูตรต่างๆ แก่เด็กนักเรียน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม มูลนิธิ ภายในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน เป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเคยเสด็จประพาสและประทับค้างแรมโดยใช้เป็นที่ซ้อมรบเสือป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนรุกชาติ มีพันธ์ไม้นานาชนิด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตลอดเส้นทางภายนอกและภายในมีคูน้ำล้อมรอบ…..(ชมภาพกิจกรรมการพัฒนาค่ายฯ และบรรยากาศอันสวยงามร่มรื่นภายในค่ายฯ ตามลิงค์ )

https://photos.app.goo.gl/q6gQbj3aPIrBcRWX2

การสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๒๒๕ เขต

1053566.JPG

โครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับทราบทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ ก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอแนะความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน สามารถนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นโยบายการพัฒนาระบบการเงิน การพัสดุด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ และการจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารจัดการงบประมาณในด้านการใช้จ่ายเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและด้านการเงิน การบัญชี ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ภายใต้ข้อจำกัด ตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาย่อมต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการปรับเปลี่ยนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการระบบเบิกจ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินของส่วนราชการให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นมาในครั้งนี้ สุวรี เจริญรัมย์ … รายงาน

25 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1053222.jpg

โรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดให้มี “โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา 2560 ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการสอบ O-NET และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย ดร.เอื้อมพร สายเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จีงได้สานฝันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษา ทั้ง 162 คน ได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่ มาช่วยเติมเต็ม วิชาความรู้ทุกกลุ่มสาระ ให้กับโรงเรียนน้อง จึงได้เกิด “โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา 2560 ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่จะสานฝันให้เด็กที่กำลังจะจบการศึกษา ได้มีพลัง ได้มีกำลังใจ ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าในด้านการศึกษา อย่างมั่นใจ และภาคภูมิ

ขอขอบคุณ ดร.อังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ…ผู้ประสานโครงการ… บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว # https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตพื้นที่บริการ

1050346.png

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ออกนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในพื้นที่บริการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมวางแผนการประเมินนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ โฮมสคูล (Home School) เป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปกครองที่มีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาให้บุตรหลานด้วยตนเอง โดยจะต้องทำแผนจัดการเรียนการสอนเสนอมาที่เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ ก่อนอนุมัติให้ครอบครัวจัดการศึกษาเองได้ และเมื่อดำเนินการไปแล้ว เขตพื้นที่การศึกษาต้องมีการติดตามประเมินผลให้ขวัญกำลังใจพร้อมกับเสนอแนะแนวทางการดำเนินการทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล ซึ่งในปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีผู้ปกครองได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 3 ครอบครัว นักเรียน 3 คน และในวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) ได้ออกเยี่ยมและติดตามประเมินผล พบว่าแต่ละครอบครัวมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ทางคณะผู้ติดตามได้พูดคุยกับนักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการเรียนการสอนที่ทางครอบครัวได้จัดทำไว้และนักเรียน มีความรู้ มีพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด พร้อมกับได้นัดหมายผู้ปกครองที่จะร่วมกันวางแผนการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเพื่อจบปีการศึกษา 2560 ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเชิงลึก โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

1050086.JPG

14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก เชิงลึก ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อนิเทศโรงเรียน พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนหนองกระทุ่ม นางกรณ์ภัสสร เลิศรุ่งเรืองชัย เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 68 คน ครูและบุคลากร 5 คน อาคารเรียน 1 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง สภาพอาคารเสาอาคารชำรุด ผุกร่อน ทรุดตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนดีมาก ความเหลื่อมล้ำทางฐานะของผู้ปกครองนักเรียน คือ ความยากจน โรงเรียนขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพฐ. ทั้ง 12 นโยบาย และมีกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม รู้สึกซาบซึ้ง ดีใจและขอขอบพระคุณท่าน ดร. ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนเล็กๆ รับฟังปัญหาของโรงเรียน ครูและนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มพร้อมที่จะปฏิบัติตาม และจะร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามคำแนะนำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.เลยพิทยาคม เผย ๕ รายการชิงชัยงานศิลปะฯ นักเรียนระดับชาติ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ นี้

1046163.JPG

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตนเองได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้เป็นเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติในระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี จำนวน 5 รายการ คือ

ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง น.ส.พิมลรัตน์ สิงห์ลอ ครูผู้ฝึกสอน คือ นางเบญญาภา ทุมสงคราม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นายประวิตร บุญประคอง นายณัฐพงศ์ สอนสุภาพ และนายศักรินทร์ โง๊ะบุดดา ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง นางเบญญาภา ทุมสงคราม นายสถิต วิเศษสัตย์ และน.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นางอสาวดี วิเศษสัตย์ น.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา น.ส.วลีพร พันธุ์ตุล และนายเศรษฐวุฒิ แสวงโคตร

นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติ โดยส่วนตัวได้เล่นดนตรี ตั้งแต่ม.ต้น ที่ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ ซึ่งได้เริ่มเล่นระนาดเอก และมาเล่นขลุ่ย จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ด้านนายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน กล่าวว่า เห็นแววของนายเอกรินทร์ อินทบุญศรี มาตั้งแต่เข้ามาสอบเรียนต่อชั้นม. 4 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม และแววตามุ่งมั่นกอปรกับความสามารถด้านดนตรีไทยอย่างหลากหลาย อีกทั้งเขายังมีความใฝ่รู้ หาความรู้เทคนิคเพิ่มเติมในด้านการเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ ฝึกซ้อมหนักทุกเช้าและทุกเย็น

…………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก

นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ นักเรียนชั้นม.6/3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19

06 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ตาก เขต๑ ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนในสังกัด

1044292.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนในสังกัด

..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก มีเขตพื้นที่จัดการศึกษา 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า ปัจจุบันมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 แห่ง ห้องเรียนสาขา 3 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 67 แห่ง ขนาดกลาง 41 แห่ง ขนาดใหญ่ 1 แห่ง และขนาดใหญ่พิเศษ 1 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 16,253 คน ครู จำนวน 1,051 คน

..จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

..โดยเมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม 4 โรงเรียน อีก 1 สาขา ที่ตั้งอยู่พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รับทราบปัญหาต่างๆ เช่น นโยบายการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การติดต่อสื่อสาร การใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการบริหารจัดการ การให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย โรงเรียนบ้านโสมง โรงเรียนบ้านอูมวาบ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม และห้องเรียนบ้านอูมวาบสาขาบ้านอูมฮวม นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าจากบริษัท ทีโอทีตาก ไปให้บริการสำรวจปัญหาและความต้องการต่อการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียนอีกด้วย

..และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภอวังเจ้า ศึกษานิเทศก์และบุคลากร เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบนพื้นที่สูงอำเภอวังเจ้าได้แก่ โรงเรียน.ผาผึ้งพิทยาคม โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ และโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น เพื่อติดตามนโยบายด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น การติดต่อสื่อสาร และติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียน รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ

..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ ดังวิสัยทัศน์ การศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานของความเป็นไทย

02 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ่างทอง อบรมจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

1038111.JPG

อ่างทอง อบรมจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์เพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน รวม 145 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำสื่อการสอนและศิลปะสร้างสรรค์นำไปใช้จัดประสบการณ์เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีบริษัท แม๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากนางศุรีมาศ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เป็นวิทยากร.// /

ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพ่ันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ:-jk;

21 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๓ ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสพฐ.ปี๒๕๖๑ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ

1033540.jpg

วันที่ (10 มกราคม2561) เวลา 08.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายมารุต รามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519) นายก่อวงศ์ วิจิตรพันธ์ นายวิฑูร กิจสวัสดิ์ ครูรร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ได้ออกประเมินโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ทั้ง 5 ด้านประกอบด้วยด้านที่ 1 ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านที่ 2 ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านที่ 3 ด้านลูกเสือ ด้านที่ 4 ด้านการของมวลกิจกรรมลูกเสือ ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น

เพื่อเป็นตัวแทนของระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้ารับการพิจารณาระดับสพฐ. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีนายกิตติ ชินวงศ์ และคณะทำงานลูกเสือโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตให้การต้อนรับ

นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวชื่นชมการดำเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต และฝากให้โรงเรียนได้ใช้กระบวนการลูกเสือในการปลูกฝั่งคุณธรรม ความรู้ ระเบียบวินัยในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมขับเคลื่อนให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีลูกเสือในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต่อไป เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

11 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

1032408.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นกรอบดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรองรับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพฐ. และตามบริบทของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโนบายของหน่วยเหนือ โดยมี ร้อยโท กวี เพ็งศรี อดีต ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพบปะชี้แจงรายละเอียดการจัดทำแผน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ และมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมฯ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารจะต้องคอยให้กำลังใจครูผู้สอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ คอยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ต้องสร้างห้องเรียนให้น่าสนใจ ให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นอยากเรียน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องเรียน แต่สามารถหาห้องเรียนจากแหล่งเรียนอยู่ต่างๆ ได้อย่างมากมาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนสอน ซึ่งครูเป็นผู้อำนวยการความสะดวก เป็นผู้จัดการเรียนการสอน ครูจะต้องทราบความต้องการของผู้เรียน และต้องสามารถค้นคว้าหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

09 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ อัตราจ้าง แห่สมัครวันแรกคึกคัก

1032210.JPG

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน วุฒิปริญญาตรีวิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3. ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา

ในวันที่ 8 มกราคม 2561 มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก สรุปยอดจำนวนผู้สมัครวันแรก ดังนี้

1. ครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 2 คน

2. บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน จำนวน 0 คน

4. พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 59 คน

ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ 8 – 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phitsanulok2.go.th โทรศัพท์ 055-394147

สพป.ยะลา เขต 3 จัดประชุมวางแผนกำหนดทิศทาง นโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล

1032232.JPG

(วันที่ 8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนกำหนดทิศทางนโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 พร้อมทบทวนบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานการศึกษาศึกษารัฐเปรัค และกับโรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและสถานศึกษาที่มีการจัดทำ MOU ระหว่างประเทศทั้ง 4 โรงในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนออกเป็น 4 เรื่อง เรื่องแรกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ภาษา กีฬา และวัฒนธรรม เรื่องที่ 2 เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเรื่องสุดท้ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0และรองรับการพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันเกียรติยศสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ

1031691.JPG

นายสุชิต ชมภูวงศ์)ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียน ครู ชนะเลิศและรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ……

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศ ๘ กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๑๐ กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๘ กิจกรรม ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๒ ในจำนวน ๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ ๑ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน ๒๖ กิจกรรม

จากผลการแข่งขันดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดพิธี “วันเกียรติยศสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ” ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และเพื่อให้ครู นักเรียน ได้เกิดความภาคภูมิใจในการประสบความสำเร็จในผลงานของตนเอง

วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้ฝึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป

8 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ