Tag Archive | ชัยนาท

ประวัติ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

1017863.jpg

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง

ประวัติ

ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อายุ 46 ปี

การศึกษา

– ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน ปี 2537

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์การ

ประวัติการรับราชการ

ปี 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สปอ.หนองฉาง สปจ.อุทัยธานี

ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทับเสาหอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.สรรพยา สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.เนินขาม สปจ.ชัยนาท

ปี 2547 ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานดีเด่น

– ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

– ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ

– ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

สพป.ชัยนาท จัดงานร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน

899291.JPG

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้จัดงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายอโณทัย ศุภภะ , นายกัมปนาท อ่วมพรหม , นายกนก เลียบเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท , ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมจำนวน 175 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ชัยนาท โดยนายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และเป็นตัวแทนผู้เกษียณมอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี ในโอกาสเกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยประธานได้กล่าวเปิดงาน ให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ นายสมบัติ มีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ และความตั้งใจของพวกเราชาว สพป.ชัยนาท ซึ่งนับว่าทุก ๆ ท่าน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการและวงการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

สพป.พิจิตร เขต 2 จัดอบรมครูโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

899159.jpg

วันนี้(23 กันยายน 2559) นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (ผอ.สพป.พจ.2) เป็นประธานเปิดการอบรมครูโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ครูต้นแบบ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่จบการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ในสังกัด จำนวน 75 คน โดยมีนายเสถียร เรือนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า และ Miss.Carol Augluben ครูอาสาสมัครโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงเป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.พิจิตร เขต 2

นายเสถียร เรือนแก้ว วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ เป็นวิทยากรแกนนำที่เข้าอบรมโครงการ Primary Innovation Project ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และนำความรู้ที่ได้กลับมาสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น เห็นได้ชัดจากผลการทดสอบ O-NET ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพ/ข่าว:ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2) (ภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=914938178617877)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2559

899153.jpg

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2559……. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนคร สวรรค์ ครั้งที่ 8/2559 ประกอบด้วย ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 รองประธาน ฯ , นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้แทน สำนักคณะกรรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ผศ.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นางอัญชนา อินทุรัตน์ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายเสวต มั่นต่าย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, นางดารารัตน์ ศิริวิริยะกุล ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์, นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ผู้แทนภาคประชาชน, นายปรารมภ์ บัวสำลี ผู้แทนภาคประชาชน, นางจันทนา สอนกองแดง ผู้แทนข้าราชการครู, นายวีระ มุขขันธ์ ผู้แทนข้าราชการครู, นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์, นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ —More

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ชัยนาท จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒

889292.jpg

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ชัยนาท จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดำเนินการโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 22 โดยจัดให้มีการแข่งขันใน 3 ระดับ แบ่งเป็นระดับจังหวัด ระดับภาครอง และระดับประเทศ สำหรับรอบแรกระดับจังหวัดจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่จะตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในอันที่จะส่งเสริมการอ่านหนังสือในระดับเด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นสำหรับการแข่งขันระดับจังหวัด ได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งได้โรงเรียนละ 1 ทีม จำนวน 3 คน ต่อหนึ่งระดับ โดยสามารถส่งได้ทั้งสองระดับ ด้านเนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ใช้ตั้งคำถามระดับประถมศึกษาตอนปลาย ใช้เล่ม 19, 29,39 และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 11, 18 , 21 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เล่ม 17, 27,28, 39 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 3, 5 , 21 การแข่งขัน เป็นการแข่งขันตอบคำถามข้อเขียน จำนวน 100 ข้อ สำหรับประถมศึกษาตอนปลาย และจำนวน 150 ข้อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 โรงเรียนของแต่ละระดับ จะเป็นตัวแทนของจังหวัด เพื่อไปแข่งขันในระดับภาครองต่อไป ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22 ปรากฏ ดังนี้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 1. โรงเรียนวัดตุ้มหู 56 คะแนน 2. โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 47 คะแนน 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 45 คะแนน 4. โรงเรียนอินทโมลีประทาน 42 คะแนน 5. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 40 คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 90 คะแนน 2. โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 88 คะแนน 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 82 คะแนน 4. โรงเรียนอินทร์บุรี 79 คะแนน 5. โรงเรียนวัดบ้านลำ 72 คะแนน

20 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยนาท

714146.JPG

สพป.ชัยนาท ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยนาท โดยดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.ชัยนาท และ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการสอบ ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมเกษมสุข และห้องรับรองสุพบุตร สพป.ชัยนาท มีผู้เข้าสอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป 8 คน กลุ่มประสบการณ์ 2 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป 19 คน กลุ่มประสบการณ์ 6 คน ซึ่งในการดำเนินการสอบดังกล่าว น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ได้วางมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องการเหตุทุจริต และกำกับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยหน่วยสอบ สพป.ชัยนาท ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 , นายนิธิศ ภู่ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ.สพฐ. , นายอเนก รัตน์ปิยภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. และนางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผอ.กศน.เมืองชัยนาท รก.ผอ.กศน.จังหวัดชัยนาท โดยมี น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำตรวจ สำหรับการดำเนินการสอบของ สพป.ชัยนาท ทั้ง 2 วัน ไม่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบแต่อย่างใด takone : ข่าว/ ภาพ/พิมพ์

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๕๘

697609.jpg

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.ชัยนาท ประธานในพิธีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ได้เดินทางมาถึงบริเวณงานภายในสวนนกชัยนาท โดยมี นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท กล่าวต้อนรับ และ นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว มูลนิธิวังขนาย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 10 ทุนด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ บนเวที มอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงานทุกคน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณงาน และในเวลา 10.00 น. น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ได้นำตัวแทนนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าพบและเยี่ยมชมห้องทำงาน ณ ห้องทำงานชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.ชัยนาท ได้ต้อนรับตัวแทนนักเรียนพร้อมมอบถุงของขวัญให้แก่ตัวแทนนักเรียนทุกคน takone : ข่าว/ ภาพ/พิมพ์

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖

692270.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดกลุ่มจังหวัดในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ กลุ่ม และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน ๗ จังหวัด จำนวน ๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี เขต ๒ สระบุรี เขต ๑ สระบุรี เขต ๒ อุทัยธานี เขต ๑ อุทัยธานี เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และ เขต ๔๒

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่องเงินเดือนพนักงานราชการไม่ออก

เงินเดือนตุลาคมของพนักงานราชการ สพป. สกลนคร เขต 2 ออกครับ แต่พอมาเดือน พฤศจิกายน ไม่ออก โทรถามทางเขตบอกว่างบยังไม่มาและประกาศในเว็บดีงนนี้ เนื่องจาก สพฐ.ได้โอนเงินเดือนของพนักงานราชการ มาให้เพียง 1 เดือน คือเดือน ตุลาคม 2557 ซึ่งได้ทำการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับเดือนต่อมา ต้องรอสพฐ.โอนมาให้ ซึ่งสพป.สน.2 ได้ดำเนินการของบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว ผลความคืบหน้าเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะค่ะ ไม่เข้าใจครับว่าทำไมโอนมาแค่เดือนเดียว แล้วเมื่อไหร่จะโอนมาอีกรอบครับ ขอความกรุณาผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องพิจารณากับเรื่องนี้ด้วยครับ เพราะเป็นอย่างนี้ทุกปี ทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานราชการสะดุด ‹ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๘ ก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ประกาศ โรงเรียนทับทิมสยาม 06 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ (๑ ชั้น ๓ ห้องเรียน โครงหลังคาเหล็ก) ›

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบี้องต้น

688499.JPG

*วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผอ.ลูกเสือ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

**กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใส่การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

***สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการฝึกอบรม นำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน ตามจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ของลูกเสือต่อไป

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน

นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

688539.jpg

*ประวัติการทำงาน

ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนางพิกุลศรี ศรีราม ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สพป.สุรินทร์ เขต 1มีบุตรสาว 2 คน คือนางสาวสมลักษณ์ ศรีราม

ท่านจบการศึกษา ปริญญาโท . การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2522 บรรจุครั้งแรก ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์อนุสรณ์)

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2531 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านจีกแดก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2533 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านน้อย อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2539 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์

**วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นวันแรกในการทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ของท่านสง่า ศรีราม ได้กราบขอพรพระพุทธรูป และบูชา พระภูมิ เจ้าที่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเพื่อความเป็นศิริมงคล

***ต่อจากนั้นทางคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ผู้อำนวยการศูนย์ และประธานเขตคุณภาพ ๑๗ เขตคุณภาพ โดยการนำของว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้กล่าวต้อนรับท่านสง่า ศรีราม และ ท่านพิกุลศรี ศรีราม ภริยา ด้วยความยินดียิ่ง และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยสังเขป และท่านสง่า ศรีราม ได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งให้แนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานการศึกษาที่ยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน นำไปสู่ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ครู ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนการสอน ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

14 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ