Tag Archive | นครปฐม

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน .

1053781.jpg

.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภายใต้การนำของ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายให้ดำเนินการรื้อฟื้น การพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากก่อสร้างมานาน ส่งผลต่อการให้บริการแก่นักเรียน หน่วยงาน ประชาชน ลดน้อยลง ผอ.เขตจึงอยากให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูค่ายขึ้นมาอย่างเร่งด่วน ให้มีสภาพทางกายภาพ พร้อมสำหรับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียน ส่วนราชการ เอกชนและเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืช จึงได้มีจิตอาสา ที่เป็นความรวมมือกันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง จำนวน 58 คน มาร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงค่าย ตั้งแต่วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการสร้างจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาค่ายลูกเสือฯ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูค่ายลูกเสือให้มีความพร้อมรองรับการบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการบำรุงรักษา ศาสนสถานโบราณวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง สภาพแวดล้อมให้คงอยู่แบบยั่งยืน …….ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ค่ายลูกเสือจัดตั้งแต่ปี 2506 มีที่ดินทั้งหมด 405 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่พักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท เป็นสถานที่ฝึกอบรม หรือประชุมหลักสูตรต่างๆ แก่เด็กนักเรียน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม มูลนิธิ ภายในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน เป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเคยเสด็จประพาสและประทับค้างแรมโดยใช้เป็นที่ซ้อมรบเสือป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนรุกชาติ มีพันธ์ไม้นานาชนิด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตลอดเส้นทางภายนอกและภายในมีคูน้ำล้อมรอบ…..(ชมภาพกิจกรรมการพัฒนาค่ายฯ และบรรยากาศอันสวยงามร่มรื่นภายในค่ายฯ ตามลิงค์ )

https://photos.app.goo.gl/q6gQbj3aPIrBcRWX2

การสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๒๒๕ เขต

1053566.JPG

โครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับทราบทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ ก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอแนะความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน สามารถนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นโยบายการพัฒนาระบบการเงิน การพัสดุด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ และการจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารจัดการงบประมาณในด้านการใช้จ่ายเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและด้านการเงิน การบัญชี ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ภายใต้ข้อจำกัด ตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาย่อมต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการปรับเปลี่ยนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการระบบเบิกจ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินของส่วนราชการให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นมาในครั้งนี้ สุวรี เจริญรัมย์ … รายงาน

25 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1018703.JPG

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ โดยมีนายบัณฑิต สุขก่ำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ดำเนินการประชุม ในเดือนเมษายน 2561 ข้าราชการครูทุกท่าน จะรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่คือ แบบเปอร์เซ็น สพป.นครปฐม เขต 1 โดยการนำของ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 จึงกำหนดให้มีแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเงินเดือนดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบท แนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนฯ ในครั้งนี้ มีกำหนด 2 วันคือ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 โดยในช่วงสายของวันนี้ ผอ.สพป.นครปฐม เขต1 ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ (ร่าง)หลักเกณฑ์ดังกล่าว…… ชมภาพ ตามลิงค์

# https://photos.app.goo.gl/cDrH1LARQsZkONEc2

# https://photos.app.goo.gl/VBVP3HmoKKGZEiiV2

30 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกิจกรรม “สนทนาสภากาแฟ” ร้อยรัก ประสานใจ สู่รั้วโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

1014320.JPG

***นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกิจกรรม “สนทนาสภากาแฟ” ร้อยรัก ประสานใจ สู่รั้วโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารใน สพฐ.และผูบริหารของเขตฯพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยในช่วงแรกนายกิตติ บุญเชิต ผอ.สพม.1เป็นผู้บรรยายถึงการบริหารงานในเขตฯพื้นที่ สพม.1จากนั้นนายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอภาพรวมและจุดเด่นของโรงเรียนในกลุ่มที่1ที่มีความเป็นเลิศจากนั้นนายศรายุทธ รัตนปัญญา ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนำเสนอการดำเนินงานห้องเรียนภาษาจีน จากนั้นนางคนึงนาถ จันทวงศ์ ผอ.โรงเรียนมักกะสันพิทยาทีมวอลเลย์บอลที่เป็นตัวแทนระดับชาติต่อจากนั้นได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษาต่อจากนั้นนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงของสพฐ.ได้มอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.รย ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

1014121.JPG

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอำพัย อุดมพฤกชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผนฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน ๓๒ โรง วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกประธานเครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากคนเดิมได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่สพป.แห่งใหม่ มติที่ประชุมได้คัดเลือก นายชูชาติ คาดสนิท ผอ.ร.ร.วัดปากน้ำพังราดเป็นประธานแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีหน้าที่ประสานงานและเป็นตัวแทนร.ร.ขนาดเล็กในการดำเนินกิจกรรม งาน แนวคิดลงสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการครบองค์ประชุมที่ปรึกษา นายพยงค์ ทิพย์อุทัย ผอ ร.ร. วัดเนินทราย นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์ ผอ.ร.ร.บ้านเหมืองแร่ รองประธาน นางศุภนา โถน้อย ผอ.ร.ร.บ้านมาบช้างนอน นางภัทรภร อุทรักษ์ ผอ.ร.ร.วัดสมอโพรง นางณัชชานันท์ ทิพยมนตรี ผอ.ร.ร.บ้านแก่งหวาย นายฐศปวรรษ สมรรถการ ผอ.ร.ร.บ้านดอนสำราญ น.ส.ภัทรศนันท์ เจนการ ผอ.ร.ร.บ้านเนินสุขสำรอง นางสาววิภาพรรณ อุบล ผอ.ร.ร.บ้านยุบตาเหน่ง เลขาเครือข่าย เหรัญญิก น.ส.นิตยา สมสนาพานิช ผอ.ร.ร.วัดเขาสำรอง ประชาสัมพันธ์ นายปริญญ ญาณวุฒิ ผอ.ร.ร.บ้านหนองคุย พร้อมร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพจัดทำ Pre-O-net

1013848.jpg

วันที่ 15 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องวัดผล Pre O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ณ โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) โดยมี นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ดังกล่าว

การจัดทำ Pre-O-net เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบ และ เพื่อนำผลคะแนนสอบไปวิเคราะห์พัฒนาองค์ความรู้นักเรียนตามสาระที่ต้องปรับปรุง จัดทำขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน ก่อนสอบ O-Net จริง นั่นเอง เพื่อสร้างความตื่นตัวในการสอบ O-Net ให้กับนักเรียนและเพื่อซักซ้อมทักษะการสอบ O-Net ด้วย เช่น ทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ ทักษะในการอ่านข้อสอบ เนื่องจากเราพบว่า นักเรียนจำนวนมากต้องเสียคะแนนไปเพราะฝนกระดาษคำตอบไม่ถูก หรือบางครั้งเจอคำถามยาวๆ ก็ไม่อยากอ่าน อ่านไม่ครบ อ่านไม่เข้าใจโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาอ่านเขียนไม่คล่อง ทำให้เสียคะแนนข้อนั้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการสอบO-net ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดจัดสอบ Pre-O-Net ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ภาพ http://www.pathomnakhon.org/area1

16 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ประกาศผลประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งคุณธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญประกาศหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดประกวดสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง และปลูกจิตสำนึก บ่มเพาะให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการประหยัด อดออม และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การ ปฏิบัติจริง และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ โดยในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยสถานศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนสถานศึกษาละ 100 , 000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 40 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ 1. นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2. นางสาวอารียา สุวรรณโพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 3. นายอโณทัย จิตตลอด วิทยาลัยเทคนิคพังงาน 4.นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5.นางสาวอินทรา ปันมุ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 6. นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7. นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 8. นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 9. นางสาวมนทกานต์ สมาคม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 10. นายพัชรพล นราคราม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 11. นางสาวปาริชาติ อำไพ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 12. นายธนภัทร โยธา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 13. นายสิทธิ์ชัย ชาวสวน วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย 14. นางสาวมาริษา ชัยโพชน์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 15. นางสาวปรารถนา สีดาลี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 16. นางสาววิลาวรรณ นาคราช วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 17. นายเบญจรงค์ จงเจิมกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 18. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 19. นายธีรกานต์ วีระสุข วิทยาลัยการอาชีพตรัง 20. นายธนพล ยะลาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 21.นางสาวทัศพร คำมุงคุณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 22. นางวิมลเลขา สิมมาสุด วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 23. นางสาวชนาการต์ ปึงธนาทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 24. นายภูมัย เลิศสุธารถ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 25. นางสาวอมาลา โต๊ะมีนา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 26. นางสาวสุวนันท์ มีฟัก วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพะเยา 27. นางสาวสุจิตรา นันสอาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 28. นางสาวประภัสสร กาวิดู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 29. นางสาวพลอยไพลิน สมศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 30 นางสาวกัลยา สิงห์มา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ///// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม

889587.JPG

(22 สิงหาคม 2559) ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรีน ครู และนักเรียนจาก 720 โรงเรียน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และผู้มีส่วนร่วมดำเนินการจัดงานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานกว่า 1,800 คน ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนมาตรฐานสากลในโครงการ 2 รุ่น จำนวน 720 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 517 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 203 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557 – 2558 ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA จำนวน 63 โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพระดับ ScQA จำนวน 544 โรงเรียน ซึ่งงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จัดขึ้นในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการสร้างพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้โรงเรียนมาตรฐานสากล 720 โรงเรียน เป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนที่พัฒนาแบบเข้มข้น (Intensive School) ที่ผ่านการประเมิน OBECQA จำนวน 63 โรงเรียนดังกล่าว เป็นต้นแบบและพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่จะก้าวเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในอนาคต การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสำคัญ คือ 1) เวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล “เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 2)เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพของโรงเรียนต้นแบบ 63 โรงเรียน 3) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับชาติ เกี่ยวกับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบบริหารคุณภาพตามแนวทาง OBECQA สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ สพฐ.คือการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประการที่สองกระผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนที่พัฒนาแบบเข้มข้นทั้ง 63 โรงเรียน และประการสำคัญขอให้ทุกโรงเรียนทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาและผดุงคุณภาพโรงเรียนตามแนวทางของระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเทศไทยได้มีโรงเรียนต้นแบบในเวทีระดับนานาชาติ นอกจากนนี้ งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ยังถือเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ “บริหารเยี่ยม : ผลลัพธ์ยอด” ซึ่งผลลัพธ์นี้คือนักเรียนมึคุณภาพตามแนวทางการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 “เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” อีกด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทิพวรรณ ข่าว

22 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ม มหิดล เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน

886271.JPGภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน”>

ประชุมทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ม มหิดล เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน

11 สิงหาคม 2559 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุม ปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ สำหรับครูและนักเรียนในจังหวัดนครปฐม กศจ.นครปฐม จะทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยมหิดล เพื่อจะพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน เน้นด้านทักษะการสื่อสาร โดยมีตัวแทนจากศูนย์ PEER อำเภอเมือง อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มนโยบายและแผน รอง ผอ.และ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ประชุมร่วมกับตัวแทนจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล ประชุมทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ม มหิดล เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการพัฒนาครูตามระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ในเบื้องต้นได้มีประชุมปรึกษา ถึงแนวทาง ขั้นตอน วิธีการพัฒนาฯ ร่วมกัน และในเร็ววันจะมีการประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนในจังหวัดนครปฐม อาจจะนำข้าราชการครูไปสังเกตการณ์การเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษสืบไป https://goo.gl/photos/Sbf1YRDY9JnhSBVn8

11 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.ภูเก็ต จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนและผู้ดูแลเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้รับการบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

880033.jpg

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประธานการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยได้พัฒนาและขยายเครือข่ายเชื่อมโยง

ไปยังสถาบันการศึกษาทั้งระบบเข้าด้วยกันบนเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน ได้พัฒนาเครือข่าย

คลอบคลุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ให้กับผู้บริหารโรงเรียน

และผู้ดูแลเครือข่ายของโรงเรียนที่ได้รับการบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้ในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

การประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

880066.JPG

การประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 กล่าวรายงาน

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริม

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคน สำหรับจุดจังหวัดอุดรธานี มีศึกษานิเทศก์จาก 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมจำนวน 650 คน ได้รับเกียรติจากดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ผอ.ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีทั้ง 4 เขต และคณะร่วมต้อนรับ

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 3

879977.jpg

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ณ สวนปาล์ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนา ทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีสถานศึกษาแกนนำ 55 ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้หลักสูตรการเสริมสร้างวินัย 5 ประการ (The Five Disciplines) หลักสูตรการผลิตสื่อการนิเทศ โดยใช้สมาร์ทโพน และหลักสูตรการสัมมนาปฏิบัติการถอดบทเรียน(AFTER ACTION REVIEW) ถือเป็นกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นกระบวนการหนึ่งที่มุ่งให้ผู้บริหารมีทักษะการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู๋นำโรงเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สิ่งที่คาดหวังจากการอบรม ผลการนำไปใช้ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาภายในองค์กรแบบยั่งยืนเพื่อสอดคล้องการกับการพัฒนาการศึกษาในศตรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/photos/TkXrUwfhhCYSc7Qz7

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ