Tag Archive | มหาวิทยาลัย

นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

1054935.jpg

นายวิทยา ประวะโข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

๑.๑ ชื่อนาย วิทยา นามสกุล ประวะโข เกิดวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๔ ปี ๕ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. ๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์ วุฒิทางลูกเสือที่ได้จากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๗ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา ด้านครูและอาจารย์ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ ๖๒๐๖๗๘๘ e-mail : vitthaya1814@hotmail.com

๑.๒ อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๑๙/๑๕๙ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านพีเคธานี ๔ ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี – หนองคาย) ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐

๑.๓ คู่สมรส นางบุษกร ประวะโข อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล-อุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๑ คน นายก่อกุศล ประวะโข ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๒๓ จบ ม.ศ. ๕ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

– พ.ศ. ๒๕๒๗ ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๓๘ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาด้วยตนเอง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (UTQ Online) สายผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครบ ทั้ง ๔๗ วิชา

– ปัจจุบัน กำลังศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ (กรมสามัญศึกษา ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๓๕ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๓๗ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๑ ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๒ ศึกษาธิการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาธิการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๕๖ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร (สศศ.สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๖๐ –ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ (สพฐ.ศธ.)

๑. รางวัล เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

๒. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) ประจำปี ๒๕๕๓ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และเกียรติคุณบัตรจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

๔. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๕. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม เข็มทอง ระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ ประเภทผู้บริหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๘.รางวัล โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือติดตามงาน พัฒนาเยาวชนด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๙. รางวัล เครื่องหมายสามารถ ชั้นที่ ๓ ผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๒๖

๑๐. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๖

28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๓ ร่วมประชุมติดตามการวางแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ (ครั้งที่ ๒)

1048618.jpg

วัันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3

ร่วมประชุมติดตามการวางแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13

ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สู่อาเซียน”

ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)

ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดปัตตานีที่ได้เป็นเจ้าภาพ

จัดงานชุมนุมลูกเสือ ที่รวมลูกเสือทั้งจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล)

ลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน และลูกเสือจากภูมิภาคต่างๆ คาดว่าผู้เข้าร่วมงานชุมนุมไม่ต่ำกว่า 3,500 คน

ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้

ออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–7 เม.ย. 2561

สำหรับสถานที่จัดงานชุมนุมครั้งนี้ จัดขึ้นบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

สวนสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40

วิทยาลัยเทคโนการเกษตรและประมงปัตตานี กศน.จังหวัดปัตตานี

โดยได้เชิญลูกเสืออาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ เข้าร่วมชุมนุมด้วย

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2561 และได้กำหนดพิธีเปิดงานชุมนุมในวันที่ 4 เม.ย.2561 (ประชาสัมพันธ์ สพป.ปน.1/ภาพ ฟูซียะห์/ข่าว)

http://www.pattani3.go.th

13 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.เลยพิทยาคม เผย ๕ รายการชิงชัยงานศิลปะฯ นักเรียนระดับชาติ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ นี้

1046163.JPG

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตนเองได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้เป็นเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติในระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี จำนวน 5 รายการ คือ

ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง น.ส.พิมลรัตน์ สิงห์ลอ ครูผู้ฝึกสอน คือ นางเบญญาภา ทุมสงคราม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นายประวิตร บุญประคอง นายณัฐพงศ์ สอนสุภาพ และนายศักรินทร์ โง๊ะบุดดา ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง นางเบญญาภา ทุมสงคราม นายสถิต วิเศษสัตย์ และน.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นางอสาวดี วิเศษสัตย์ น.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา น.ส.วลีพร พันธุ์ตุล และนายเศรษฐวุฒิ แสวงโคตร

นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติ โดยส่วนตัวได้เล่นดนตรี ตั้งแต่ม.ต้น ที่ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ ซึ่งได้เริ่มเล่นระนาดเอก และมาเล่นขลุ่ย จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ด้านนายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน กล่าวว่า เห็นแววของนายเอกรินทร์ อินทบุญศรี มาตั้งแต่เข้ามาสอบเรียนต่อชั้นม. 4 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม และแววตามุ่งมั่นกอปรกับความสามารถด้านดนตรีไทยอย่างหลากหลาย อีกทั้งเขายังมีความใฝ่รู้ หาความรู้เทคนิคเพิ่มเติมในด้านการเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ ฝึกซ้อมหนักทุกเช้าและทุกเย็น

…………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก

นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ นักเรียนชั้นม.6/3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19

06 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโนนคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

1035773.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา โดยมี นายวิทยา พันธุ์เพ็ง ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายไพโรจน์ กิ่งพิลา ครูอาวุโสประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตน และนายไพบูลย์ เดชคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561

1035404.JPG

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการจัดงานวันครูประจำปี 2561 โดยในเวลา 07.00 น จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 66 รูป พิธีละหมาดฮายัตของศาสนาอิสลามและบรรยายพิเศษ จากอาจารย์บับลี อับดุลเราะห์มาน เรื่องครูมุสลิม ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จากนั้นเวลา 09.00 น. จะเป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี จำนวน 1,400 คน โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

1035890.JPG

16 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ข้าราชการ ร่วมพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ทำบุญตักบาตรและทำพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก เหตุผลที่วันที่ 16 มกราคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันครูอันเนื่องมาจาก ในปี 2488 ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา จึงมีการกำหนดให้มีวันครูครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา

16 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จ.กำแพงเพชร

1023720.JPG

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดการประกวดแข่งขันทักษะในด้านวิชาการ ความสามารถ ด้านทักษะที่เป็นเลิศ และ เทคโนโลยี ตลอดจนการจัดนิทรรศการการศึกษา ในวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 .

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมความพร้อม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561”

1023695.JPG

จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมความพร้อม “งานวันเด็กแห่งชาติ 2561”

……. รวมพลังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมนิทรรศการ การตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา การแสดงบนเวที เปิดห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เด็กได้ชมห้องทำงานและมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด

……. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมประชุมวางแผนมอบหมายงานให้ส่วนที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน

……. งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (ถนนริมเขื่อน) มีกิจกรรมการแสดงบนเวที นิทรรศการตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาฯลฯ มีของขวัญของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ตามจุดต่างๆ ถึง 30 จุด มีรถโดยสารบริการฟรีสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

……. สำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ประสงค์จะสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลงานวันเด็กของจังหวัดนครสวรรค์ สามารถร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐56-226456 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

1023672.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีนายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 จำนวน 26 คน เป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ที่ใช้หลักสูตร “ท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง”ในการเรียนการสอน การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถและได้รับการฝึกปฏิบัติทักษะเฉพาะด้าน ในการเป็นยุวมัคคุเทศก์เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาประวัติ หรือเรื่องราวในท้องถิ่น ตลอดจนศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ 3.สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถในการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ อันจะสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดโครงการและเป็นวิทยากร…

16 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

1020887.jpg

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

..**ประวัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

..**ข้อมูลบุคคล

เกิดวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ อายุ ๕๘ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

ที่อยู่ ๑๗๔/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิลำเนาเดิม ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่สมรส นางสุพรรณ ธานีรัตน์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

มีบุตร ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

.**ประวัติการศึกษา

๒๕๑๒ ประถมศึกษา ปี่ที่ ๔ โรงเรียนบ้านดอนทราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๑๕ ประถมศึกษา ปีที่ ๗ โรงเรียนวัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๑๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕๒๐ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

๒๕๒๒ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ศึกษาด้วยตนเอง

๒๕๒๙ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

๒๕๔๖ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๕๕๖-๒๕๖๐ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ขั้นนำเสนอดุษฎีนิพนธ์)

..**ประวัติการรับราชการ

๑๖ พ.ค. ๒๕๒๐ ครู ๑ โรงเรียนบ้านลำหัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครสรีธรรมราช

๑ พ.ค. ๒๕๒๒ ครู ๑ โรงเรียนบ้านปากกพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ มิ.ย. ๒๕๒๙ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนทราย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔ พ.ค. ๒๕๓๑ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหอยกัน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มี.ค. ๒๕๓๑ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๑๑ เม.ย ๒๕๓๔ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๑ มี.ค. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

๑๖ พ.ย. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

27 ต.ค. 2542 หัวหน้าประถมศึกษาอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1 ก.ค. 2544 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคุรุบุรี จังหวัดพังงา

18 มิ.ย. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

22 ต.ค. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

27 พ.ย.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

..**ประวัติการฝึกอบรมศึกษาดูงาน

หลักสูตร : การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ.

หลักสูตร : การอบรมผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ, หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ

หัวหน้าการประถมอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา คธ.

หลักสูตร : พัฒนาหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปช.

หลักสูตร : การอบรมเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง สพฐ.

หลักสูตร : การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

หลักสูตร : ผู้ดำเนินการทางวินัย ก.ค.ศ

หลักสูตร: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศธ.

2551 :ศึกษาดูงานประะเทศมาเลเซีย

2552 : หลักสูตรพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2557: ศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์

.**ประสบการณ์อื่น

-อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพังงา

-คณะกรรมการ สก.สค.จังหวัดพังงา

-คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

.**เกษียณอายุราชการ

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

1020636.JPG

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

การศึกษา

– ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

– ป.7 โรงเรียนบ้านยวด กิ่ง อ.สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

– ม.ศ. 3 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาจาก วิทยาลัยครูอุดรธานี

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอก ภาษาไทยจาก วิทยาลัยครูอุดรธานี

– ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อ 1 พฤษภาคม 2524

– ครู 2 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี

– อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี

– ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อ.นากลาง จ.อุดรธานี

– ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี อ.ศรีบุญเรือง จ.อุดรธานี

– ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู

– หัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

– หัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสตูล

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

..กรรมการคุรุสภาจังหวัดหนองบัวลำภู

..ข้าราชการพลเรือน ตัวอย่างปี 2544 ..กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 …อนุกรรมการข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 กรรมการ ตรวจสอบติดตามนิเทศและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 รางวัล คุรุสดุดี ปี 2555 รางวัล moe awards สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น รางวัลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ส่งเสริม ภาษาไทย ดีเด่น ของสพฐ. รางวัล obec awards ด้านวิชาการยอดเยี่ยม รางวัล moจe award หน่วยงานที่มี ผลการ ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด ดีเด่น รางวัล สพฐ.อ่อนหวาน กรรมการ กศจ.นครพนม อ.ก.ศ.จ. อุดรธานี

การศึกษาดูงาน ต่างประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนลาว..

สหพันธรัฐมาเลเซีย ..สิงคโปร์ …ญี่ปุ่น..เวียดนาม.. สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส

07 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผอ.สพม.14 มอบนโยบายข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14

1020034.JPG

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทุกคน จำนวน 40 คน เพื่อพบปะ พูดคุย มอบนโยบาย แนวทาง หลักคิดในการปฏิบัติงาน ข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ได้มีการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา และของกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 การกำหนดการแต่งกายในการปฏิบัติงาน อัตรากำลังบุคลากร การย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) กำหนดการเลือกตั้งศึกษานิเทศก์ การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน เรวดี…. ภาพ /ข่าว

นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

1019821.JPG

นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2501 ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2510 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รร.บ้านส้อ

พ.ศ. 2515 จบชั้นประถมปลาย รร.ผู้ใหญ่วัดราษฎ์บำรุง

พ.ศ. 2517 จบชั้นมัธยมต้น รร.ผู้ใหญ่วัดราษฎ์บำรุง

พ.ศ. 2519 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

พ.ศ. 2526 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2543 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการทำงาน

17 พ.ค. 2520 ครู1 โรงเรียนบ้านดอนไชย อ.ปัว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

15 พ.ค. 2523 ครู 2 โรงเรียนบ้านไฮหลวง อ.เชียงกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

1 ม.ค. 2530 ผู้ช่วยศึกษาธิการ อ.นาหมื่น

1 ต.ค. 2530 ผู้ช่วยศึกษาธิการ อ.ทุ่งช้าง

18 มิ.ย. 2547 – 21 พ.ย. 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในช่วงที่รับราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ผอ.สพท.น่าน เขต 2 จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน

22 พ.ย. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

5 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายภัธทศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

1019627.jpg

///ประวัติ///

นายภัธทศาสน์ มาสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

///การศึกษา///

– ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2531

– ปริญญาโท การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา

///ประวัติการรับราชการ///

ปี 2529 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว

ปี 2535 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา

15 พ.ย. 2537 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านตระกาศ

31 ต.ค.2538 ระดับ 5 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

31 ต.ค.2539 ระดับ 6 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

7 มิ.ย. 2541 ระดับ 6 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

15 ธ.ค.2541 ระดับ 6 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

15 พ.ย.2542 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

30 ก.ย.2543 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

3 ก.พ.2544 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

24 ก.ย.2545 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๐6 ก.ค.2546 ระดับ 8 ศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

30 ก.ย.2547 ระดับ 8 โอนไปสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

30 ก.ย.2548 ระดับ 8 รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านภูเงิน จังหวัดศรีสะเกษ

17 ก.ย.2549 คศ.3 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

3 เม.ย.2555 คศ.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

21 ต.ค.2555 คศ.3 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

17 มี.ค.2559 คศ.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

31 พ.ค.2560-21 พ.ย.2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

22 พ.ย. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

///ผลงานดีเด่น///

-เกียรติบัตรยกย่อง รางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม

ด้านบริหารจัดการ

-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปีการศึกษา 2559

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559

-เกียรติบัตร รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

-เกียรติบัตร รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะกรรมมาธิการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จากสภาผู้แทนราษฎร

-โล่เชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี 2547 จากกระทรวงศึกษาธิการ

-โล่เชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557

จากกระทรวงศึกษาธิการ

-โล่เกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทบุคลากรทางการศึกษา

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สสส.

-เกียรติบัตร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้บริหารการศึกษา

ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง

สมควรได้รับเข็ม “คุรุสภาสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2559 จากคุรุสภา

-เกียรติบัตรยกย่อง รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ

-ได้รับโล่รางวัลระดับชาติ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สสส.

-ที่บ้านจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายการ TV มาถ่ายทำเผยแพร่ไปทั่วโลก

มีนักเรียน ประชาชน พระภิกษุ ส่วนราชการ มาศึกษาดูงานปี 10,000 คน

-จังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรยกย่อง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

-ได้รับการยกย่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง

-โล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 จากจังหวัดศรีสะเกษ

///รายงานโดย นางรัศมี อินตา นางสาวประนิดา ผมภักดิ์///

04 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

1017863.jpg

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง

ประวัติ

ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อายุ 46 ปี

การศึกษา

– ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน ปี 2537

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์การ

ประวัติการรับราชการ

ปี 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สปอ.หนองฉาง สปจ.อุทัยธานี

ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทับเสาหอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.สรรพยา สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.เนินขาม สปจ.ชัยนาท

ปี 2547 ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานดีเด่น

– ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

– ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ

– ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ