Tag Archive | มัธยมศึกษา

ผอ.สพม.๓๔ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

1056824.jpg

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ (โครงการร้านกาแฟ HUG CUP) การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) อาทิเช่น สถานศึกษาสีขาว โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น โรงเรียนสถานศึกษาแข็งขัน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา โครงการธนาคารโรงเรียน แผนการเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนอัฉริยะจรรยา ร่วมกับ สพฐ. ฯลฯ ติดตามการเสนอของบแลกเป้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและเป้าหมายการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โอกาสนี้ นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้รายงานผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาของโรงเรียน โดยมี นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามเพื่อเก็บข้อมูลของโรงเรียน ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.201064641…

06 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้รายงาน นางสาวชนัดดา รวดเจริญ

สถานศึกษา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ปีที่พิมพ์ 2561 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.06/80.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 0.7032 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.32

3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.81)

โดยสรุป ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและสามารถนำไปเป็นเครื่องมือเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ ต่อไป ‹ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ 27 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ›

จันทร์, 5 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1053222.jpg

โรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดให้มี “โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา 2560 ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการสอบ O-NET และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย ดร.เอื้อมพร สายเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จีงได้สานฝันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษา ทั้ง 162 คน ได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่ มาช่วยเติมเต็ม วิชาความรู้ทุกกลุ่มสาระ ให้กับโรงเรียนน้อง จึงได้เกิด “โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา 2560 ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่จะสานฝันให้เด็กที่กำลังจะจบการศึกษา ได้มีพลัง ได้มีกำลังใจ ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าในด้านการศึกษา อย่างมั่นใจ และภาคภูมิ

ขอขอบคุณ ดร.อังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ…ผู้ประสานโครงการ… บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว # https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver ๘

บทคัดย่อ การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ง 20229 การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 เรื่อง (www.kru-sasiwimon.com ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้จัดสร้างขึ้น) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent t-test ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้ 1. บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.79/85.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจในภาพรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ “มาก” ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างโรงอาหาร ›

พุธ, 7 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ห้วยสักก้าวไกลการศึกษาไทย 4.0

1047305.jpg

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดบ้านลานสัก ประจำปีการศึกษา 2560 “ห้วยสักก้าวไกลการศึกษาไทย 4.0” Open House 2017 “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” Inducing the King”s Philosophy to Thailand 4.0 educAtional Development โดยงานจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้เยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครองโดยตรง โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงาน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย…/แสงเดือน สันธิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ข่าว/

นิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 SHOW PROUD ชาวรัตนาฯ

1047514.JPG

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 (SHOW PROUD ชาวรัตนาฯ” ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี โดยมี นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะครู และ นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงภาพถ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและผลงานทักษะการปฏิบัติงานอาชีพถ่ายภาพ (ชมรมครีเอทโฟโต้) การแสดงผลงานวิจัยครู 9 ทำดีเพื่อพ่อ (กิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง) กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว กิจกรรมมินิสปา นิทรรศการวรรณคดี จอมจักรีพระมงกุฎฯ รวมถึงการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น

สพป.ชุมพร เขต 1 ตั้งจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะครู นักเรียน ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561

1047656.JPG

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดตั้งจุดบริการสำหรับเพื่อเป็นจุดพักระหว่างการเดินทางให้กับคณะครู และนักเรียนของจังหวัดภาคใต้ ที่เ้ดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในวันนี้ มีคณะจา่ก ร.ร.ต่าง ๆ ของจังหวัดในภาคใต้ เข้าใช้บริการ ณ จุดบริการของ สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้มอบหมายให้บุคลากรของ สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและครูในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 คอยดูแลต้อนรับ บริการน้ำดื่ม อาหารว่าง และอำนวยความสะดวกแก่คณะที่เดินทางในครั้งนี้ โดยจุดบริการ ตั้งอยู่ ณ ปั๊ม ปตท.สะพานห้า ทางขาขึ้นกรุงเทพฯ จากสี่แยกปฐมพร ไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงจุดบริการ>>

ภาพ/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

ข่าว/นิตา คุณวุฒิ

8 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.เลยพิทยาคม เผย ๕ รายการชิงชัยงานศิลปะฯ นักเรียนระดับชาติ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ นี้

1046163.JPG

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตนเองได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้เป็นเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติในระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี จำนวน 5 รายการ คือ

ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง น.ส.พิมลรัตน์ สิงห์ลอ ครูผู้ฝึกสอน คือ นางเบญญาภา ทุมสงคราม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นายประวิตร บุญประคอง นายณัฐพงศ์ สอนสุภาพ และนายศักรินทร์ โง๊ะบุดดา ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ครูผู้ฝึกสอน คือ นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง นางเบญญาภา ทุมสงคราม นายสถิต วิเศษสัตย์ และน.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 ครูผู้ฝึกสอน คือ นางอสาวดี วิเศษสัตย์ น.ส.อาภาภรณ์ ศรีวิชา น.ส.วลีพร พันธุ์ตุล และนายเศรษฐวุฒิ แสวงโคตร

นายเอกรินทร์ อินทบุญศรี นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติ โดยส่วนตัวได้เล่นดนตรี ตั้งแต่ม.ต้น ที่ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ ซึ่งได้เริ่มเล่นระนาดเอก และมาเล่นขลุ่ย จนประสบความสำเร็จในวันนี้

ด้านนายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน กล่าวว่า เห็นแววของนายเอกรินทร์ อินทบุญศรี มาตั้งแต่เข้ามาสอบเรียนต่อชั้นม. 4 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม และแววตามุ่งมั่นกอปรกับความสามารถด้านดนตรีไทยอย่างหลากหลาย อีกทั้งเขายังมีความใฝ่รู้ หาความรู้เทคนิคเพิ่มเติมในด้านการเล่นดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ ฝึกซ้อมหนักทุกเช้าและทุกเย็น

…………………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก

นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ นักเรียนชั้นม.6/3 เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19

06 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ตาก เขต๑ ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนในสังกัด

1044292.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโรงเรียนในสังกัด

..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก มีเขตพื้นที่จัดการศึกษา 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า ปัจจุบันมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 แห่ง ห้องเรียนสาขา 3 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 67 แห่ง ขนาดกลาง 41 แห่ง ขนาดใหญ่ 1 แห่ง และขนาดใหญ่พิเศษ 1 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 16,253 คน ครู จำนวน 1,051 คน

..จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

..โดยเมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม 4 โรงเรียน อีก 1 สาขา ที่ตั้งอยู่พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รับทราบปัญหาต่างๆ เช่น นโยบายการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การติดต่อสื่อสาร การใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการบริหารจัดการ การให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย โรงเรียนบ้านโสมง โรงเรียนบ้านอูมวาบ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม และห้องเรียนบ้านอูมวาบสาขาบ้านอูมฮวม นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าจากบริษัท ทีโอทีตาก ไปให้บริการสำรวจปัญหาและความต้องการต่อการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียนอีกด้วย

..และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภอวังเจ้า ศึกษานิเทศก์และบุคลากร เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบนพื้นที่สูงอำเภอวังเจ้าได้แก่ โรงเรียน.ผาผึ้งพิทยาคม โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ และโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น เพื่อติดตามนโยบายด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น การติดต่อสื่อสาร และติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียน รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ

..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ ดังวิสัยทัศน์ การศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานของความเป็นไทย

02 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1041149.jpg

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายทองคำ จันทร์โสภา นางจุลพนม ธานี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานและคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย/////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

26 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

1040949.JPG

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในการร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียน และครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง VDO Conference Obec Channel Youtube :obectvonline DLTV ช่อง 14 http://www.obectv.tv Facebook :obectvonline

สพม.๓๔ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ที่ไดรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

1040923.jpg

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมพล สุภา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ศิลปะไทยใคร ๆ ก็รู้จัก” ดำเนินงานโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนชั้น ม.๖/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ

๑. ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

๒. เหรียญเกียรติยศ คนเก่งระดับประเทศ

๓. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

๔. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. ทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

1041047.JPG

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดให้มีการรับชมการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในที่ประชุม ซึ่งก่อนการประชุม นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พบปะผู้เข้ารับการประชุม และเข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลด้วย ผู้เข้ารับชมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ และศึกษานิเทศก์ รวม 310 คน พร้อมนี้หลังจากจบการรับชมการประชุมทางไกล ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้พบปะชี้แจงและแจ้งแนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮอดพิทยาคม เฟื่องฟ้า ช่อ ๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

1038764.JPG

วันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาและ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮพ. เฟื่องฟ้า ช่อ 46 ปีการศึกษา 2560”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และถวายต้นเงินเพื่อการศึกษา เพื่อเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮอดพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่ออุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมถนนธุรกิจ (กาดหมั้วครัวฮอม) เพื่อแข่งขันกีฬาตะกร้อ และเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธี กล่าวว่า จัดงานฉลองวันสถาปนาโรงเรียนฮอดพิทยาคม ครบรอบ 46 ปี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนฮอดพิทยาคม ที่ถือเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอฮอด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนที่เน้นจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานให้กับเยาวชนของชาวอำเภอฮอดและอำเภอใกล้เคียง ผมขอชื่นชมในผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 3 และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ตลอดจนนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและเจริญก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณ องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะครู และนักเรียนทุกท่าน ที่มีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนฮอดพิทยาคมให้เจริญก้าวหน้าและขอให้รักษาความร่วมมือและพัฒนาการศึกษาของชาติให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลและพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมโลกต่อไป

โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการฮอดพิทยาคม ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196356362…

22 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ