Tag Archive | ลพบุรี

สพป.ลพบุรี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุม morning brief กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี

1049031.jpg

สพป.ลพบุรี เขต 2 >> วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ (ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2) พร้อมนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ (รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2) เข้าร่วมประชุม morning brief ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีเป็นผู้จัดประชุมขึ้น ณ ภายในโบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นางจุรีย์พร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่เข้าประชุมพร้อมกัน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นความต้องการของชุมชน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการทำงาน และนำมาซึ่งการประสานความร่วมมือ << นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2/รายงาน …

14 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน น้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ จุดพักรถ ประสานงาน

1030078.jpg

“สพป.สิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน น้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ จุดพักรถ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ คณะครู นักเรียน ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง “…วันที่ 3 มกราคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เปิดจุดบริการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง จังหวัดนครนายก ณ จุดป้อมตำรวจบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี อวยพรให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังทุกคน และมีความความห่วงใยในการเดินทางของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่เดินทางไปร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง ณ จังหวัดนครนายก เป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุด โดยเฉพาะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ วางแผนการขับขี่ หลีกเลี่ยงการใช้ถนนระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า เว้นระยะรถห่างให้เหมาะ เวลาขับเร็ว ใช้ความเร็วให้เหมาะ ขับรถด้วยความเร็วที่ปลอดภัย สภาพรถต้องดี มีการตรวจเช็ค เรื่องยาง เรื่องเบรก เรื่องระบบไฟ และที่สำคัญ ต้องไม่ประมาทในการขับขี่ ให้ยึดความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ และขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณ นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน ที่บริจาคน้ำดื่ม

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1027152.jpg

25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานจัดการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา โดยจะดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมอบหมายให้ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นศูนย์สอบ และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. คณะที่ปรึกษา จำนวน 5 คณะ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำให้การทดสอบความรู้ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

2. คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 26 ท่าน มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายที่ สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ ควบคุมกำกับติดตามให้การดำเนินการบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

25 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.ลพบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๐

1010504.jpg

2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น.นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง “ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2560 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย(สระแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยจังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมประเพณีที่หลากหลายและในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งมี วันลอยกระทง ที่เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของไทย จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม” ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและส่งเสริม ให้ประชาชน และเยาวชนได้แสดงออกทางวัฒนธรรมไทย ได้รักษาประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มีต่อเมืองลพบุรี ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชมขบวนแห่กระทงใหญ่ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ (รอบแรก) การแสดงของนักเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี การแข่งขันชกมวย การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม การแสดงมหรสพ และการจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น

06 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ประกาศผลประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งคุณธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญประกาศหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดประกวดสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง และปลูกจิตสำนึก บ่มเพาะให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการประหยัด อดออม และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การ ปฏิบัติจริง และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ โดยในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยสถานศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนสถานศึกษาละ 100 , 000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 40 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ 1. นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2. นางสาวอารียา สุวรรณโพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 3. นายอโณทัย จิตตลอด วิทยาลัยเทคนิคพังงาน 4.นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5.นางสาวอินทรา ปันมุ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 6. นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7. นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 8. นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 9. นางสาวมนทกานต์ สมาคม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 10. นายพัชรพล นราคราม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 11. นางสาวปาริชาติ อำไพ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 12. นายธนภัทร โยธา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 13. นายสิทธิ์ชัย ชาวสวน วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย 14. นางสาวมาริษา ชัยโพชน์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 15. นางสาวปรารถนา สีดาลี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 16. นางสาววิลาวรรณ นาคราช วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 17. นายเบญจรงค์ จงเจิมกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 18. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 19. นายธีรกานต์ วีระสุข วิทยาลัยการอาชีพตรัง 20. นายธนพล ยะลาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 21.นางสาวทัศพร คำมุงคุณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 22. นางวิมลเลขา สิมมาสุด วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 23. นางสาวชนาการต์ ปึงธนาทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 24. นายภูมัย เลิศสุธารถ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 25. นางสาวอมาลา โต๊ะมีนา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 26. นางสาวสุวนันท์ มีฟัก วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพะเยา 27. นางสาวสุจิตรา นันสอาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 28. นางสาวประภัสสร กาวิดู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 29. นางสาวพลอยไพลิน สมศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 30 นางสาวกัลยา สิงห์มา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ///// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพป.ขอนแก่น เขต ๕ จัดงาน “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติ ภาคอีสาน

894752.jpg

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงเรียนบ้านโนนโก อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการถ่ายทอดการจัดงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร สู่สถานที่จัดงาน 3 จุด คือ โรงเรียนวัดหน้าเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)สตูล โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรี เขต 1 และโรงเรียนโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5การจัดงานครูตู้สัญจรในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า” การ จัดการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนของโรงเรียนต้นแบบจาก สพป. ขอนแก่น เขต 1 – 5 สพม. 25 โดยโรงเรียนบ้านโนนโก เป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผนวกเข้ากับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

นอกจากนี้ มีการประกอบพิธีรำลึกพระคุณครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ของนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปลายทางแด่ครูต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีนางรัชนิวรรณ หนูสะอาด หรือ ครูจิมมี่ ผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนครูต้นทางร่วมพิธีครั้งนี้และได้พบปะกับนักเรียนปลายทางและครูปลายทางอย่างเป็นกันเอง

ในการนี้นางรัตนา ศรีเหรัญ พร้อมตัวแทนครูต้นทางและคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนอีกแห่งที่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูอย่างได้ผลจนทำให้ในปีการศึกษา 2558 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น+++++

:: ขอขอบคุณภาพข่าวโดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5

08 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดการการเรียนการสอน (ฐานพลังงาน)ของโรงเรียนสัตยาไสย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

872575.jpg

เวลา 10.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พร้อมคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับพณฯ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการและ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดการการเรียนการสอน (ฐานพลังงาน)ของโรงเรียนสัตยาไสย พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา บรรยายให้นักศึกษาต่างประเทศ (เป็นภาษาอังกฤษ) และให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร,ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนสัตยาไสย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ………งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

01 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ