Tag Archive | สระบุรี

สอศ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ประกาศผลประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งคุณธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญประกาศหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดประกวดสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง และปลูกจิตสำนึก บ่มเพาะให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการประหยัด อดออม และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การ ปฏิบัติจริง และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ โดยในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยสถานศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนสถานศึกษาละ 100 , 000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 40 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ 1. นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2. นางสาวอารียา สุวรรณโพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 3. นายอโณทัย จิตตลอด วิทยาลัยเทคนิคพังงาน 4.นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5.นางสาวอินทรา ปันมุ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 6. นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7. นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 8. นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 9. นางสาวมนทกานต์ สมาคม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 10. นายพัชรพล นราคราม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 11. นางสาวปาริชาติ อำไพ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 12. นายธนภัทร โยธา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 13. นายสิทธิ์ชัย ชาวสวน วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย 14. นางสาวมาริษา ชัยโพชน์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 15. นางสาวปรารถนา สีดาลี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 16. นางสาววิลาวรรณ นาคราช วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 17. นายเบญจรงค์ จงเจิมกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 18. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 19. นายธีรกานต์ วีระสุข วิทยาลัยการอาชีพตรัง 20. นายธนพล ยะลาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 21.นางสาวทัศพร คำมุงคุณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 22. นางวิมลเลขา สิมมาสุด วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 23. นางสาวชนาการต์ ปึงธนาทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 24. นายภูมัย เลิศสุธารถ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 25. นางสาวอมาลา โต๊ะมีนา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 26. นางสาวสุวนันท์ มีฟัก วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพะเยา 27. นางสาวสุจิตรา นันสอาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 28. นางสาวประภัสสร กาวิดู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 29. นางสาวพลอยไพลิน สมศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 30 นางสาวกัลยา สิงห์มา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ///// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กศจ.สระบุรี สอบบรรจุครูผู้ช่วย

885697.jpg

กศจ.สระบุรี สอบบรรจุครูผู้ช่วย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.สระบุรี) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัด กศจ.สระบุรี

นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า กศจ.สระบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) และอัตราเงินเดือนขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) และหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 วิชาเอก รวมทั้งสิ้น ๕๒ อัตรา ได้แก่ ภาษาไทย ๑๓ อัตรา ภาษาอังกฤษ ๑๒ อัตรา ภาษาจีน ๒ อัตรา ภาษาญี่ปุ่น ๑ อัตรา ภาษาฝรั่งเศส ๑ อัตรา คณิตศาสตร์ ๑ อัตรา ฟิสิกส์ ๕ อัตรา เคมี ๒ อัตรา เกษตรกรรม ๑ อัตรา บรรณารักษ์ ๑ อัตรา ดนตรีสากล ๒ อัตรา นาฏศิลป์ ๒ อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ ๒ อัตรา วัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑ อัตรา คหกรรม ๑ อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว ๑ อัตรา ศิลปศึกษา ๒ อัตรา สุขศึกษา ๑ อัตรา และประถมศึกษา ๑ อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ สอบข้อเขียน ภาค ก วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ภาค ข วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่ www. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

SRB1.GO.TH

10 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ๕ส รู้ใช้ทรัพยากร สพป.สระบุรี เขต ๑

884005.JPG

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2559 นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ สพป.สระบุรี เขต 1 (Big Cleaning Day) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดการประหยัดพลังงาน

สืบเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดขอบเขตและจุดเน้นที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ๔ ประการ โดยจุดเน้น ข้อที่ ๑ พัฒนาทุกหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และจุดเน้นข้อที่ ๓ พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนพื้นฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีโครงการเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย จิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการคิด และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงต่อไป

05 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

823427.jpg

นายอำนาจ บุญทรง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ประวัติส่วนตัว

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

คู่สมรส นางเพ็ญศรี บุญทรง ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2516 จบชั้น ป. 7 จากโรงเรียนบ้านป่าแดง

พ.ศ. 2519 จบชั้น ม.ศ. 3 จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม

พ.ศ. 2521 จบชั้น ป.กศ. จากวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2526 จบชั้น ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จากวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2541 จบชั้น กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2556 จบชั้น กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน ริ่มรับราชการวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านซับรุ่งเจริญ อำเภอวิเชียรบุรี

ครู 2 ระดับ 2 – อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ และ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ตำแหน่งครูใหญ่ระดับ 4 โรงเรียนบ้านซับขลุง อำเภอชนแดน

ครูใหญ่ระดับ 4 – อาจารย์ใหญ่ระดับ 6โรงเรียนบ้านหนองแหวนและโรงเรียนบ้านห้วยแหน

อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนบ้านโตกใต้ อำเภอเมือง

ผู้อำนวยการระดับ 8 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอหนองไผ่

ผู้อำนวยการระดับ 9 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพัชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (สังกัด สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1)

30 มีนาคม 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 วิทยฐานะ รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

2 ตุลาคม 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิทยฐานะ รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

19 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

11 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2547 เหรียญจักรพรรดิมาลา

พ.ศ. 2528 ชั้น จ.ม. พ.ศ. 2531 ชั้น จ.ช. พ.ศ. 2533 ชั้น ต.ม.

พ.ศ. 2537 ชั้น ต.ช. พ.ศ. 2539 ชั้น ท.ม. พ.ศ. 2542 ชั้น ท.ช.

พ.ศ. 2548 ชั้น ป.ม. พ.ศ. 2551 ชั้น ป.ช. พ.ศ. 2556 ชั้น ม.ว.ม. ผลงานสำคัญ

การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมที่สำคัญ

พ.ศ. 2545 – 2557 การศึกษาดูงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมณ ประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น

พ.ศ. 2550 ผ่านหลักสูตรผู้ประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สมศ.

พ.ศ. 2552 ผ่านหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ศ. 2554 ผ่านหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2556 ผ่านหลักสูตรการการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนของ ก.ค.ศ.

พ.ศ. 2557 ผ่านหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกียรติประวัติและผลงานที่ภาคภูมิใจ

1) ผู้บริหารโรงเรียนที่พัฒนาระบบการนิเทศภายในได้มาตรฐาน ของสปช. ประจำปี 2540

2) รางวัลครูดีศรีเพชรบูรณ์ ของคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2546

3) รางวัลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2550

4) รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์

5) ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี การฝึกหัดครูไทย

6) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2555 ประเภทผู้สนับสนุน

10 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๑

740100.JPG

นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากนายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการจัดทำข่าวและเทคนิควิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเพื่อพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และหลากหลายช่องทางการสื่อสาร

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ มามอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทและปิดการประชุมโครงการดังกล่าว

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖

692270.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดกลุ่มจังหวัดในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ กลุ่ม และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน ๗ จังหวัด จำนวน ๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี เขต ๒ สระบุรี เขต ๑ สระบุรี เขต ๒ อุทัยธานี เขต ๑ อุทัยธานี เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และ เขต ๔๒

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

นักเรียนบ้านคลองใหม่ นครปฐม เขต ๒ สุขใจ ในสวนเกษตรอินทรีย์

689700.jpg

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพราน ต.คลองใหม่ จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เข้าร่วมโครงการ “สามพรานโมเดล” ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน และศิษย์เก่าของโรงเรียน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนของ น.ส.สุภีร์ เตชะเอนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่ และมีคุณครูศุภากร จันทร์สุข เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ เด็กปลูกผักไร้สารพิษไว้บริโภคเองและเหลือสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลิตผลที่เหลือจากการบริโภค สวนสามพรานได้จัด “ตลาดนัดสุขใจ” ให้เด็ก ๆ นำผลิตผลมาจำหน่ายในราคายุติธรรม

สามพรานโมเดล คือโครงการที่ริเริ่มโดยสวนสามพราน (สามพราน ริเวอร์ไซด์) เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม โดยมีการพัฒนาโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไปพร้อม ๆ กัน สามพรานโมเดลถูกขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ผ่านการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ

นวเนตร ยอดอุดม ปชส.สพป.นครปฐม เขต 2 : ข่าว / ครูยุวดีพร : ภาพ

นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

689697.jpg

วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

คุณวุฒิทางการศึกษา

1.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศาสตร์ จากสถาบัน วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

2.ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษา มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ วัน / เดือน / ปี ตำแหน่ง ระดับ 1 15 พ.ค. 2521 ครู 1 1 2 14 ส.ค. 2522 ครู 2 2 3 2 ต.ค. 2525 อาจารย์ 1 3 4 17 ก.ค. 2528 ครูใหญ่ 3 5 16 มี.ค. 2536 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.หนองโดน 5 6 8 ก.พ. 2539 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอวิภาวดี 6 7 15 ต.ค. 2542 ผอ.โรงเรียนบ้านบัวชุม 8 8 24 ธ.ค. 2551 ผอ.โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ คศ.3 9 30 มี.ค. 2552 รอง ผอ.สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คศ.3 10 1 พ.ย. 2553 รอง ผอ.สพท. สระบุรี เขต 2 คศ.3 11 3. พ.ย. 2556 รอง ผอ.สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คศ.3 12 18 พ.ย. 2557 ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 คศ.3

สพป.ชุมพร เขต 2 นำนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จ.กระบี่

689601.jpg

วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2557 จ.กระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล” โดยในวันที่ 10 ธ.ค. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน นักเรียน ครู จาก 14 จังหวัดภาคใต้ 36 เขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียนใน 8 กุล่มสาระ การจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาเรียนร่วม โดยเต็นท์จัดแสดงนิทรรศการผลงานของ สพป.ชุมพร เขต 2 ได้มีการจัดแสดงและสาธิตการลงรักปิดทองแบบประยุกต์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนสวี และการสื่อสาร 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน พม่า) ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาชมงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน สปพ.ชุมพร เขต 2 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 192 กิจกรรม ได้เหรียญทอง 105 เหรียญ เงิน 53 เหรียญ ทองแดง 21 เหรียญ และเกียรติบัตรเข้าร่วม 13 รายการ ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ 28 รายการ 18 โรงเรียน โดยจะไปเข้าร่วมการแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

16 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ