Tag Archive | สื่อการเรียน

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1011865.JPG

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นำผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ,ฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน,ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายประยุทธ์ หลักคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ และ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนกล่าวรายงานสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทรด้วย

09 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ผวจ.อุตรดิตถ์มอบโล่เกียรติคุณ“หม่อมงามจิตต์ บุคคลสำคัญของโลก” ปี 2560

1009191.JPG

30 ตุลาคม 2560 นายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ นายจักรกฤษณ์ ปาลาศ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนเปิดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ซึ่ง นายจักรกฤษณ์ ปาลาศ ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ในการสั่งสอนอบรมเยาวชน ด้วยความเมตตา และเอาใจใส่ คู่ควรแก่การรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และต่อจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560 รับฟังการชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและงานตามภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการทุกส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม กรรณิกา : ภาพและข่าว

สพฐ.รับมอบทุนเพื่อโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ

1009143.JPG

***วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบการสนับสนุนทุนช่วยเหลือจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยมี นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ เป็นผู้มอบทุนให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า บริษัทบ้านปูฯ ได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2559 รวมทั้งสิ้น 101 โรงเรียน เป็นเงิน 13,340,000 บาท และในปี 2560 ได้กรุณาสนับสนุนทุนช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท และขอขอบคุณบริษัท บ้านปูฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาที่ยั่งยืน รวมถึงการดูแลรับผิดชอบสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการมอบทุนครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สถานศึกษา ที่ได้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาผู้เรียน

1009096.jpg

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สถานศึกษา ที่ได้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 ด้านการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ โรงเรียนบ้านไม้ขาว โล่รางวัลโรงเรียนที่ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับดีเด่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

โรงเรียนบ้านแหลมทราย โล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โล่รางวัลดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุจำปา เกียรติบัตรระดับดีเด่น โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนแหลมพันวา และโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เกียรติบัตรต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

31 ตุลาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะเปิดสอนวิชาชีพตัดขนสุนัข

DSC_8990.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเพ็ทโปรกรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา การตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ หลักสูตร 90 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ ได้จัดสอนในรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีใจรักและเมตตาสัตว์ เป็นพื้นฐานเข้าเรียน และต้องการนำไปประกอบอาชีพ โดยมอบให้วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทเพ็ทโปรกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ครบวงจร รวมถึงการบริการอาบน้ำ ตัดขนสุนัขด้วย โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในการอบรมครู และจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตัดแต่งขนสุนัข นอกจากนั้นยังจัดให้มีครูฝึกมาสอนงานและให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษากับผู้เรียน รวมไปถึงการออกใบรับรองให้ผู้เรียน และรับผู้เรียนเข้าฝึกงาน พร้อมทั้งรับเป็นพนักงานของบริษัทหลังเรียนจบ สำหรับเนื้อหาที่สอน ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์สุนัขที่ต้องตัดแต่งขน การสร้างความคุ้นเคยกับสุนัข การฝึกความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ และวิธีการดูแลอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาขนสุนัข การเลือกใช้แชมพู และการอาบน้ำสุนัข การตัดแต่งขนสุนัขขั้นพื้นฐาน การตัดแต่งขนสุนัขทรงแฟชั่น การสร้างเทคนิคเฉพาะตัว การปฐมพยาบาลสุนัขขั้นพื้นฐาน การต้อนรับและการรับลูกค้า การตกแต่งร้านและการเลือกทำเลที่ตั้งร้าน ขณะนี้เปิดสอนเป็นรุ่นที่ 2 และมีผู้ลงชื่อสมัครเรียนไปถึงรุ่นที่ 4 แล้ว รับรุ่นละ 15-18 คน สำหรับอาชีพตัดขนสุนัขนี้ ยังเป็นที่ต้องการอีกมากสำหรับตลาดคนรักสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะทำงานอยู่ในคลินิกสัตวแพทย์ หรือเปิดกิจการส่วนตัว และธุรกิจโรงแรมสุนัขก็กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ต้องการคนที่มีความรัก ความเมตตาสัตว์มาร่วมงานด้วย ยิ่งมีทักษะในการดูแลสัตว์เลี้ยงก็จะทำให้คุณภาพด้านการบริการดียิ่งขึ้น และยังนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ซึ่งยังมีวิชาชีพระยะสั้นอีกมากมายให้เลือกเรียน ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 223 2578 กลุ่มประชาสัมพันธ์ 26 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

876024.jpg

นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ศาสนา พุทธวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2528 ประสบการณ์การสอน 30 ปีตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษสถานศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างมีความสุขและพัฒนาได้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบ “การจัดการเรียนรู้ในวิชาเคมีที่เน้น Active Learning ด้วยรูปแบบ 5’Es บูรณาการ ICT ” โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยึดหลักการและทฤษฎีดังนี้· หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้จัดการเรียนรู้- รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E’s- ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale)- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner)· จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เน้น Active Learning โดยบูรณาการกับเทคโนโลยี ดังนี้- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑- จัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E’s บูรณาการกับ ICT ตาม บริบทของกิจกรรม- จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยยึดหลักพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าสู่ Active Learning มากที่สุด 2. สร้างนวัตกรรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Offline และระบบ Onlineผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๙ หน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) http://www.caistudio.infoเข้าถึงได้ใน http://www.caistudio.info/cai/add_2554/2science/basic_chem/online/ 3. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่องธาตุและสารประกอบ โดยวิธีสอนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา 4. เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ “บันทึกข้อตกลงการเรียนรู้” รายวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลงานรางวัลที่ได้รับและความภาคภูมิใจ 1.) รางวัลโครงการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ระดับประเทศ รายวิชา เคมีพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ของสำนักเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงิน 30,000 บาท พ.ศ.2549 2.) ผู้ดำเนินการโครงการประกวดบอร์ดนิทรรศการและพิธีกรผู้แนะนำบอร์ด“พี่ไบโอ-น้องแก๊สซี่”ในหัวข้อ “ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย”จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จัดโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ.2550 3.) รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะไอออนิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พศ.2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 4.) รางวัลชมเชย การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลกุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ระดับประเทศ รายวิชา เคมีพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 5.) รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ครูดีเด่นประเภทการจัดการเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมโล่และเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู 6.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ครูดีเด่นประเภท การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา พร้อมโล่ เกียรติบัตรและไปศึกษาดูงาน ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม พ.ศ.2555 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู 7.) รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี2555 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ8.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองระดับประเทศ “ด้านเพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ” โครงการ Thailand GO GREEN 2555 เรียนรู้สู้ภัยพิบัติด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท บางจาก ฯ (มหาชน) 9.) โล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWADS) ) โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ปีพ.ศ.2555 10.) รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWADS) ) โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ปีพ.ศ.2556 11.) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ประจำปีพ.ศ.2557 เลขาธิการ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 12.)รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐานที่เน้น Active Learning ด้วยรูปแบบ 5E’s บูรณาการ ICT” และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2557 (Inovation On Education Contest, IEC 2014 ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13.) รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 14.) รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด สพฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 15.) รางวัลชมเชย “ครูดีในดวงใจ” ระดับเข็มเงิน ระดับสำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.2558 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 16.) รางวัลโครงงานยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท การประกวดการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 17.) ครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบดีเด่น โครงการห้องเรียนเคมีดาว โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558เว็บไซด์https://sites.google.com/a/ddn.ac.th/hxngreiyn-khemi-daw/

12 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา “เร่งพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม ให้ทันภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๙”

850165.jpg

..***ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

..***เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่การจัดการขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ English Bilingual Education (EBE) ขึ้น

..***English Bilingual Education (EBE) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดความพร้อมในการจัดหาครูต่างชาติมาสอน โดยดำเนินการการจัดการเรียนการสอนโดยครูไทย ที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการออกเสียง (phonics) การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (classroom languages) เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา และการวัดและประเมินผล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสุนนสื่อการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้สองภาษา ในปีงบประมาณ 2559

..***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 5 เมษายน 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอำบรมจำนวน 220 คน จาก 31 เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..***กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) ฝึกทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจและเจตคติที่ดีของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ พัฒนาอบรมให้ความรู้และความชำนาญในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะ ให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

*** ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้ที่เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับและเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพต่อไป

…**จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

..***โทร.084 3971454

28 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

808131.jpg

***(๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับผ้าไตรพระราชทานและพิธีเปิดโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นับถือพุทธศาสนาได้ศึกษา

และปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิอันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญทางพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อดําเนินการบันทึกเทปวีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้พุทธประวัติจากสถานที่จริงในแดนพุทธภูมิ นําไปเผยแพร่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง ต่อไป

ในการอุปสมบทตามโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับผ้าไตรพระราชทานเพื่ออุปสมบทและบวชเนกขัมมะจาก สพฐ. จำนวน ๓๓ ท่าน โดยเดินทางจาริกบุญ นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล ณ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สถานที่ปรินิพพาน

และสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติในประเทศอินเดียและประเทศเนปาล จําวัดและปฏิบัติธรรมในวัดไทยพุทธคยา วัดไทยเวสาลี วัดไทยสิริราชคฤห์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๙๕๐ วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ วัดไทยลุมพินี ๙๗๙ และวัดมฤคทายวันมหาวิหาร (วัดไทยสารนารถ)

ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้

ทิพวรรณ ข่าว/สุชาติ ภาพ

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908334429262815.1073742280.100…

14 ธันวาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. ๑๙ ซ้อมแผนป้องกันเหตุเพลิงไหม้

794415.jpg

โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีนายสมสมัย พรมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด

นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมักจะมีข่าวให้เห็นเป็นประจำว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษา จนทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ สูญเสียสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูและนักเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุดังกล่าว แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนก็ตาม ทางโรงเรียนจึงร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้ว จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับความรู้ในด้านการดับเพลิงเบื้องต้น และได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกวิธีเมื่อเกิดอัคคีภัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาแก้ว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกด้วย

………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 / ข่าว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จากครูธนัญชัย ทุมสงครามและเครือข่าย ปชส.ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม.19

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/genecielo/media_set?set=a.861265360648024.10737…

29 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ