Tag Archive | อุทัยธานี

ประวัติ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

1017863.jpg

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง

ประวัติ

ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อายุ 46 ปี

การศึกษา

– ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน ปี 2537

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์การ

ประวัติการรับราชการ

ปี 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สปอ.หนองฉาง สปจ.อุทัยธานี

ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทับเสาหอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.สรรพยา สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.เนินขาม สปจ.ชัยนาท

ปี 2547 ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานดีเด่น

– ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

– ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ

– ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖

692270.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดกลุ่มจังหวัดในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ กลุ่ม และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน ๗ จังหวัด จำนวน ๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี เขต ๒ สระบุรี เขต ๑ สระบุรี เขต ๒ อุทัยธานี เขต ๑ อุทัยธานี เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และ เขต ๔๒

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

690549.jpg

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64จังหวัดแพร่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” “Art and Handicrafts Positively Lead Thai Children’s Potential towards ASEAN” โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 และ เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล และสถานศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ จัดขึ้น สำหรับนักเรียนภาคเหนือ ฯ ประกอบด้วย 17 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงราย พะเยาน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดแพร่ แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 44 เขต เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขต โดยจะมีพิธีเปิดและปิด ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ ในส่วนสถานที่จัดการแข่งขันนั้นมีการกระจายไปตามโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา แต่ละอำเภอ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่นจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ก้าวหน้าสู่ระดับชาติได้มาตรฐานสากล และเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของการนักเรียน ในขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะและพัฒนาศัยกภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีโอกาสนำความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มาร่วมแสดงในงานนี้ด้วย

สำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ พิธีปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. โดยจะมีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ให้กับจังหวัดเจ้าภาพต่อไปคือ จังหวัดพิษณุโลก

18 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ