Tag Archive | อ่างทอง

อ่างทอง อบรมจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

1038111.JPG

อ่างทอง อบรมจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์เพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน รวม 145 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำสื่อการสอนและศิลปะสร้างสรรค์นำไปใช้จัดประสบการณ์เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีบริษัท แม๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากนางศุรีมาศ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เป็นวิทยากร.// /

ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพ่ันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ:-jk;

21 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ประกาศผลประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งคุณธรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญประกาศหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดประกวดสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง และปลูกจิตสำนึก บ่มเพาะให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการประหยัด อดออม และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การ ปฏิบัติจริง และได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่10 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ โดยในปีนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยสถานศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนสถานศึกษาละ 100 , 000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 40 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ 1. นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2. นางสาวอารียา สุวรรณโพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 3. นายอโณทัย จิตตลอด วิทยาลัยเทคนิคพังงาน 4.นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 5.นางสาวอินทรา ปันมุ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 6. นางสาวสลิลทิพย์ ทองสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7. นางสาวพรพิมล วงษ์พันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 8. นายพัทธดนย์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 9. นางสาวมนทกานต์ สมาคม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 10. นายพัชรพล นราคราม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 11. นางสาวปาริชาติ อำไพ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 12. นายธนภัทร โยธา วิทยาลัยการอาชีพไชยา 13. นายสิทธิ์ชัย ชาวสวน วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย 14. นางสาวมาริษา ชัยโพชน์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 15. นางสาวปรารถนา สีดาลี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 16. นางสาววิลาวรรณ นาคราช วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 17. นายเบญจรงค์ จงเจิมกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 18. นางสาวกมลวรรณ ดีอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 19. นายธีรกานต์ วีระสุข วิทยาลัยการอาชีพตรัง 20. นายธนพล ยะลาน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 21.นางสาวทัศพร คำมุงคุณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 22. นางวิมลเลขา สิมมาสุด วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 23. นางสาวชนาการต์ ปึงธนาทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 24. นายภูมัย เลิศสุธารถ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 25. นางสาวอมาลา โต๊ะมีนา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 26. นางสาวสุวนันท์ มีฟัก วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพะเยา 27. นางสาวสุจิตรา นันสอาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 28. นางสาวประภัสสร กาวิดู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 29. นางสาวพลอยไพลิน สมศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และ 30 นางสาวกัลยา สิงห์มา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ///// กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 30 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ป.ป.ส.ภาค ๑ ร่วมกับ สพป.อ่างทอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๑

866998.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2559 นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 จังหวัดอ่างทอง โดย นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 308 คน ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการใช้สื่อ กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ …สุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล …ภาพ/ข่าว….

19 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖

692270.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดกลุ่มจังหวัดในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ กลุ่ม และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน ๗ จังหวัด จำนวน ๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี เขต ๒ สระบุรี เขต ๑ สระบุรี เขต ๒ อุทัยธานี เขต ๑ อุทัยธานี เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และ เขต ๔๒

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มอบทุนนักเรียน

671699.jpeg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ จันพลา ผอ.ร.ร. วัดลิ้นทอง และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค 3 ได้รับมอบจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะผู้มีจิตศรัทธานำเงินมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเพื่อช่วยเหลือโครงการอาหารเช้าให้กับ ร.ร.วัดลิ้นทอง รวมจำนวน 60,000 บาท โดยผู้มีจิตศรัทธาที่นำเงินมามอบให้กับโรงเรียน นำโดย คุณก้องภพ สุขกิจบำรุงและครอบครัวสุขกิจบำรุง ครอบครัวแสงรุจิ คุณอรพรรณและเพื่อน ซึ่งโรงเรียนวัดลิ้นทองจะได้ดำเนินโครงการอาหารเช้าให้กับนักเรียนต่อไป และคณะผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนให้กับนักเรียน ร.ร.วัดบ้านป่า จำนวน 20,000 บาท ภาพโดย ….อ.สุรชัย ลีลาขจรจิตร ร.ร.วัดลิ้นทอง

ข่าวโดย …สุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล

08 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ่างทอง แถลงข่าวการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ระดับจังหวัด

663842.JPG

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการแถลงข่าว “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดในจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นางเพ็ญศรี อรรคทิมากูล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง นางสาวทิพย์วรรณ. เทศบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง และนายสมชัย. ปานผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมแถลงข่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือก“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ระดับจังหวัด จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดในจังหวัดอ่างทอง โดยการเชิญชวนลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าที่มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี (ลูกศิษย์ 1 คน มีสิทธิเสนอชื่อครูได้เพียง 1 คน) หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเฉพาะ หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตน

โดยเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ทาง http://www.atg.obec.go.th และ http://www.PMCA.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0-3561-1995 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ …สุภาวรัตน์/ภาพ/ข่าว…

22 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อ่างทอง จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

651584.JPG

วันที่ 24 กันยายน 2557 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวรายงาน โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายหาญ ปิ่นวิเศษ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 ซึ่งในปี 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ศึกษานิเทศก์ 4 คน ข้าราชการครู 73 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 1 คน และลูกจ้างประจำ 5 คน …สุภาวรัตน์/ภาพ/ข่าว…

24 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ