Tag Archive | เชียงใหม่

ผอ.สพม.๓๔ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

1056824.jpg

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ (โครงการร้านกาแฟ HUG CUP) การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) อาทิเช่น สถานศึกษาสีขาว โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น โรงเรียนสถานศึกษาแข็งขัน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา โครงการธนาคารโรงเรียน แผนการเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนอัฉริยะจรรยา ร่วมกับ สพฐ. ฯลฯ ติดตามการเสนอของบแลกเป้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและเป้าหมายการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โอกาสนี้ นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้รายงานผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาของโรงเรียน โดยมี นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามเพื่อเก็บข้อมูลของโรงเรียน ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.201064641…

06 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮอดพิทยาคม เฟื่องฟ้า ช่อ ๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

1038764.JPG

วันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาและ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮพ. เฟื่องฟ้า ช่อ 46 ปีการศึกษา 2560”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และถวายต้นเงินเพื่อการศึกษา เพื่อเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮอดพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่ออุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมถนนธุรกิจ (กาดหมั้วครัวฮอม) เพื่อแข่งขันกีฬาตะกร้อ และเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธี กล่าวว่า จัดงานฉลองวันสถาปนาโรงเรียนฮอดพิทยาคม ครบรอบ 46 ปี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนฮอดพิทยาคม ที่ถือเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอฮอด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนที่เน้นจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานให้กับเยาวชนของชาวอำเภอฮอดและอำเภอใกล้เคียง ผมขอชื่นชมในผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 3 และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ตลอดจนนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและเจริญก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณ องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะครู และนักเรียนทุกท่าน ที่มีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนฮอดพิทยาคมให้เจริญก้าวหน้าและขอให้รักษาความร่วมมือและพัฒนาการศึกษาของชาติให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลและพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมโลกต่อไป

โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการฮอดพิทยาคม ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196356362…

22 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ รับชม Video Conference นโยบายการใช้ Hi speed Internet จากกระทรวงศึกษาธิการ

1029289.JPG

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Vedio Conference เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานศึกษา การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และแนวทางการดำเนินงานการนำของขวัญสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 60 คน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 4/2560 ตามระเบียบวาระดังนี้

1. นโยบายงดรับของขวัญ กระเช้าปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

– น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาถือปฏิบัติและเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการรับของขวัญปีใหม่ โดยห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องรับ โดยขอให้ส่งเพียงการ์ดอวยพรหรือข้อความทางโซเชียลก็เพียงพอ

2. Internet ความเร็วสูง ซึ่งจะยกเลิกระบบ Monet เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใช้ Internet ที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ โดยให้โรงเรียนวิเคราะห์ปัญหาเอง

3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.tuifree.com เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งรวมคลังข้อสอบ เปิดให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถติวแบบออนไลน์กับติวเตอร์ได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงคลังข้อสอบนับ 10,000 ข้อ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเตรียมตัวสอบได้ทั้งการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสอบโอเน็ตที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชนจัดสอบ

4.การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

– งบแลกเป้า โดยให้โรงเรียนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. (Professional Learning Community). “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนและสนองต่อแนวทางการแก้ปัญหา โรงเรียนต้องเสนอความต้องการและนำมาผนวกเข้ากับกลุ่มโรงเรียน วิธีการเสนอของบประมาณ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนเงินงบประมาณให้กลุ่ม (CLUSTER) และทุกเขตจะต้องมาพิจารณาร่วมกัน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 การเสนอโครงการต้องมีรายละเอียดครบถ้วน โดยเน้นปัญหาและความต้องการของโรงเรียนจริง เป้าหมายต้องลงสู่ห้องเรียนให้มากที่สุด โดยให้โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนส่งโครงการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

5.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาแล้ว โดยเน้นโรงเรียนที่มีผลสำเร็จในโรงเรียนนั้น ๆ และนำปัญหานั้นมาเป็นแนวทางในการพิจารณา มี 2 แนวทาง ดังนี้

5.1 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเรื่องเครือข่ายความร่วมมือ เน้นความสมัครใจในการเป็นเครือข่ายและสามารถวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละโรงเรียน โดยให้หาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนการสอน และต้องมีการทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน

5.2 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ

6. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานต้องมีการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark เน้นความสมัครใจและการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

2. เป้าหมายการพัฒนา ด้านครู ด้านนักเรียน เครือข่ายต้องมีการตกลงกัน

3. องค์กรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย โดยจัดตั้งกรรมการบริหารเครือข่าย

4. การบริหารงานแบบ PDCA 1. Plan (วางแผน) การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ 2.Do (ปฏิบัติตามแผน) การดำเนินการตามแผน 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) การประเมินแผน 4. Act (ปรับปรุงแกไข) การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน

5. เครือข่ายร่วมพัฒนาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาษาไทย กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการมีคุณธรรม

6. วิธีสร้างเครือข่าย PLC Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา, Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ Coaching and Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง

7. การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ : แผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสู่เชียงใหม่ 4.0 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เน้นภาคีเครือข่ายผู้ปกครองกับครู

โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุม

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.193691467…

29 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพม.๓๔ เปิดการอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ Inspiring Teens Through Active Learning : Practical Ideas for Large Classes

1024175.jpg

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ Inspiring Teens Through Active Learning : Practical Ideas for Large Classes ให้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) เขต 35 (ลำพูน – ลำปาง) เขต 36 (พะเยา – เชียงราย) จำนวน 100 คน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ร่วมกับ McGraw-Hill International Enterprises LLC

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณธรรมเพื่อนำมาเป็นเครื่องกำกับการใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม ดังนั้น หน้าที่ของครูในห้องเรียน 4.0 ไม่ใช่การสอน ส่งต่อเพียงข้อมูลความรู้ แต่คือการหล่อหลอมให้เกิด “ทักษะ” ที่คงอยู่และมีพัฒนาการเกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างต่อเนื่อง” ครูจึงมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยั่งยืน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อโยงหรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองได้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ สำหรับการใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่ จึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูทุกท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของประเทศไทย การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์ที่จะแนะแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่งเช่นท่านทั้งหลายให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคศตวรรษ 21 ให้พร้อมสำหรับสังคมไทย ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก

ขอขอบคุณ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และ McGraw-Hill Education ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาครูและสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.192535691…

18 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

25 พฤศจิกายน 2560 วันวชิราวุธ

1017095.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จัดงาน “วันวชิราวุธ” ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันวชิราวุธ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการนำของ นายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 กำหนดจัดงานวันวชิราวุธ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2 / รายงานข่าว

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

1016857.JPG

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารโดมโรงเรียนสิงห์บุรี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในนามผู้แทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี ทุกสังกัด ในจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า วันนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน

นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

1017113.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2504

ประวัติการศึกษา 2538 -ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2528 -ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2523 -ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2521 -มัธยมศึกษา โรงเรียนนาน้อย ประวัติการทำงาน

2523 – ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น

2528 – อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนห้วยนาย อ.นาหมื่น

2530 – นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

2533 – ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

2536 – ศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

2539 – ศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

2543 – ศึกษาธิการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2547 – ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

2547 – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

11 พ.ย.2556 – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

22 พ.ย.2560 – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 คติประจำใจ ” ทำดีที่สุด ”

26 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

912288.JPG

นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2505สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 99/69 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่คู่สมรส นางนัษฐา ศิรินามรับราชการครู ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษา พ.ศ.2516 ป.4 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2519 ป.7 โรงเรียนบ้านป่าดู่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2522 ม.ศ.3 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2524 ม.ศ.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2526 ป.กศ.สูง (สังคม) วิทยาลัยครูเชียงใหม่พ.ศ.2530 ค.บ.(สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูสกลนครพ.ศ.2539 กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวรประวัติการทำงานพ.ศ.2527 เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครพ.ศ.2530..25…..25 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนากาหลง อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยพ.ศ. 2531 ตำแหน่ง บุคลากร 3สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยพ.ศ. ……ใ… 2534 ตำแหน่ง บุคลากร 4สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่พ.ศ.2535 ตำแหน่ง บุคลากร 5 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่พ.ศ. 2537 ตำแหน่ง บุคลากร 6 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่พ.ศ. 2539 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุลอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่พ.ศ. 2541 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 6 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่พ.ศ. 2541 ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่พ.ศ. 2542ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พ.ศ.2547 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1พ.ศ. 2549 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1พ.ศ. . 2550 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1พ.ศ.2551ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1พ.ศ. 2553 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1พ.ศ. … 2553 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1พ.ศ. . 2557ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6พ.ศ.. . 2559 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

15 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

0.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการอบรม”ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ กล่าวบทอาศิรวาทถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเป็นประธานเปิดการอบรม ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยขึ้น จำนวน 4 รุ่น ทั่วประเทศ คือครั้งที่ 1 จัดที่จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ จำนวน 2,130 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสามารถนำไปถ่ายทอดและใช้วิธีบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งการอบรมตามโครงการนี้จะสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่ต้องการให้มีการพัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการเสริมสร้างให้มีผู้เข้ารับอบรมและนักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กล่าวถึงการศึกษาและการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ดำรงชีวิตด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งกิจกรรมโครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก โดยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การบรรยายเรื่องประวัติความเป็นมาของคนชาติไทย เรื่องที่เป็นหลักและสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังเป็นไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน เรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และบรรยายการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และการจัดกิจกรรม “พิธีเทียนรวมพลัง” โดย นายหมวดเอกธารณา คชเสนี และ ว่าที่ ร้อยตรี น้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวปิดท้ายว่า โครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์รักชาติ ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสำนึกรักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิด เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีหลักที่ดีในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไป /// กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 1 พ.ค. 60

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา